Saltar al contenido principal
Grupos primarios
Código Descripción
0011 Oficials de les forces armades
0012 Sotsoficials de les forces armades
0020 Tropa i marineria de les forces armades
1111 Membres del poder executiu (nacional, autonòmic i local) i dels cossos legislatius
1112 Personal directiu de l'Administració pública
1113 Directors d'organitzacions d'interès social
1120 Directors generals i presidents executius
1211 Directors financers
1212 Directors de recursos humans
1219 Directors de polítiques i planificació i d'altres departaments administratius ncaa
1221 Directors comercials i de vendes
1222 Directors de publicitat i relacions públiques
1223 Directors de recerca i desenvolupament
1311 Directors de producció d'explotacions agropecuàries i forestals
1312 Directors de producció d'explotacions pesqueres i aqüícoles
1313 Directors d'indústries manufactureres
1314 Directors d'explotacions mineres
1315 Directors d'empreses d'abastament, transport, distribució i similars
1316 Directors d'empreses de construcció
1321 Directors de serveis de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
1322 Directors de serveis socials per a infants
1323 Directors gerents de centres sanitaris
1324 Directors de serveis socials per a persones grans
1325 Directors de serveis socials ncaa
1326 Directors de serveis d'educació
1327 Directors de sucursals de bancs, de serveis financers i d'assegurances
1329 Directors d'altres empreses de serveis professionals ncaa
1411 Directors i gerents d'hotels
1419 Directors i gerents d'altres empreses de serveis d'allotjament
1421 Directors i gerents de restaurants
1422 Directors i gerents de bars, cafeteries i similars
1429 Directors i gerents d'empreses de servei d'àpats i altres empreses de restauració
1431 Directors i gerents d'empreses de comerç a l'engròs
1432 Directors i gerents d'empreses de comerç al detall
1501 Directors i gerents d'empreses d'activitats recreatives, culturals i esportives
1509 Directors i gerents d'empreses de gestió de residus i altres empreses de serveis ncaa
2111 Metges de família
2112 Altres metges especialistes
2121 Infermers no especialitzats
2122 Infermers especialitzats (excepte infermers obstetricoginecològics)
2123 Infermers obstetricoginecològics
2130 Veterinaris
2140 Farmacèutics
2151 Odontòlegs i estomatòlegs
2152 Fisioterapeutes
2153 Dietistes i nutricionistes
2154 Logopedes
2155 Òptics optometristes
2156 Terapeutes ocupacionals
2157 Podòlegs
2158 Professionals de la salut i la higiene laboral i ambiental
2159 Altres professionals de la salut ncaa
2210 Professors d'universitat i ensenyament superior (excepte de formació professional)
2220 Professors de formació professional (matèries específiques)
2230 Professors d'ensenyament secundari (excepte de matèries específiques de formació professional)
2240 Professors d'ensenyament primari
2251 Mestres d'educació infantil
2252 Tècnics en educació infantil
2311 Professors d'educació especial
2312 Tècnics educadors d'educació especial
2321 Especialistes en mètodes didàctics i pedagògics
2322 Professors d'ensenyament no reglat d'idiomes
2323 Professors d'ensenyament no reglat de música i dansa
2324 Professors d'ensenyament no reglat d'art
2325 Instructors d'ensenyament no reglat en tecnologies de la informació
2326 Professionals de l'educació ambiental
2329 Altres professors i professionals de l'ensenyament ncaa
2411 Físics i astrònoms
2412 Meteoròlegs
2413 Químics
2414 Geòlegs i geofísics
2415 Matemàtics i actuaris
2416 Estadístics
2421 Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars
2422 Enginyers agrònoms
2423 Enginyers forestals
2424 Enginyers tècnics agrícoles
2425 Enginyers tècnics forestals i del medi natural
2426 Professionals de la protecció ambiental
2427 Enòlegs
2431 Enginyers industrials i de producció
2432 Enginyers en construcció i obra civil
2433 Enginyers mecànics
2434 Enginyers aeronàutics
2435 Enginyers químics
2436 Enginyers de mines, metal·lúrgics i similars
2437 Enginyers ambientals
2439 Enginyers ncaa
2441 Enginyers elèctrics
2442 Enginyers electrònics
2443 Enginyers de telecomunicacions
2451 Arquitectes (excepte arquitectes paisatgistes i urbanistes)
2452 Arquitectes paisatgistes
2453 Urbanistes i enginyers de trànsit
2454 Enginyers geògrafs i cartògrafs
2461 Enginyers tècnics industrials i de producció
2462 Enginyers tècnics d'obres públiques
2463 Enginyers tècnics mecànics
2464 Enginyers tècnics aeronàutics
2465 Enginyers tècnics químics
2466 Enginyers tècnics de mines, metal·lúrgics i similars
2469 Enginyers tècnics ncaa
2471 Enginyers tècnics en electricitat
2472 Enginyers tècnics en electrònica
2473 Enginyers tècnics en telecomunicacions
2481 Arquitectes tècnics i tècnics urbanistes
2482 Dissenyadors de productes i peces de vestir
2483 Enginyers tècnics en topografia
2484 Dissenyadors gràfics i multimèdia
2511 Advocats
2512 Fiscals
2513 Jutges i magistrats
2591 Notaris i registradors
2592 Procuradors
2593 Secretaris judicials
2598 Altres professionals del dret ncaa
2611 Especialistes en comptabilitat
2612 Assessors financers i en inversions
2613 Analistes financers
2621 Analistes de gestió i organització
2622 Especialistes en administració de política d'empreses
2623 Especialistes de l'Administració pública
2624 Especialistes en polítiques i serveis de personal i similars
2625 Especialistes en formació de personal
2630 Tècnics d'empreses i activitats turístiques
2640 Professionals de les vendes tècniques i mèdiques (excepte TIC)
2651 Professionals de la publicitat i la comercialització
2652 Professionals de les relacions públiques
2653 Professionals de les vendes de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
2711 Analistes de sistemes
2712 Analistes i dissenyadors de programari
2713 Analistes, programadors i dissenyadors de webs i de multimèdia
2719 Analistes i dissenyadors de programari i multimèdia ncaa
2721 Dissenyadors i administradors de bases de dades
2722 Administradors de sistemes i xarxes informàtiques
2723 Analistes de xarxes informàtiques
2729 Especialistes en bases de dades i xarxes informàtiques ncaa
2810 Economistes
2821 Sociòlegs, geògrafs, antropòlegs, arqueòlegs i similars
2822 Filòsofs, historiadors i professionals en ciències polítiques
2823 Psicòlegs
2825 Agents d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes
2826 Professionals de la mediació familiar i comunitària
2827 Altres professionals del treball i l'educació social
2830 Sacerdots de les diferents religions
2911 Arxivers i conservadors de museus
2912 Bibliotecaris, documentalistes i similars
2921 Escriptors
2922 Periodistes
2923 Filòlegs, intèrprets i traductors
2931 Artistes d'arts plàstiques i visuals
2932 Compositors, músics i cantants
2933 Coreògrafs i ballarins
2934 Directors de cinema, teatre i similars
2935 Actors
2936 Locutors de ràdio, televisió i altres presentadors
2937 Professionals d'espectacles taurins
2939 Artistes creatius i interpretatius ncaa
3110 Delineants i dibuixants tècnics
3121 Tècnics en ciències físiques i químiques
3122 Tècnics en construcció
3123 Tècnics en electricitat
3124 Tècnics en electrònica (excepte en electromedicina)
3125 Tècnics en electrònica, especialitat en electromedicina
3126 Tècnics en mecànica
3127 Tècnics i analistes de laboratori en química industrial
3128 Tècnics en metal·lúrgia i mines
3129 Tècnics en ciències físiques, químiques, mediambientals i en enginyeries ncaa
3131 Tècnics en instal·lacions de producció d'energia
3132 Tècnics en instal·lacions de tractament de residus, d'aigües i altres operadors de plantes similars
3133 Tècnics en control d'instal·lacions de processament de productes químics
3134 Tècnics de refineries de petroli i gas natural
3135 Tècnics en control de processos de producció de metalls
3139 Tècnics en control de processos ncaa
3141 Tècnics en ciències biològiques (excepte en àrees sanitàries)
3142 Tècnics agropecuaris
3143 Tècnics forestals i del medi natural
3151 Caps i oficials de màquines
3152 Capitans i oficials de pont
3153 Pilots d'aviació i professionals similars
3154 Controladors de trànsit aeri
3155 Tècnics en seguretat aeronàutica
3160 Tècnics de control de qualitat de les ciències físiques, químiques i de les enginyeries
3201 Supervisors en enginyeria de mines
3202 Supervisors de la construcció
3203 Supervisors d'indústries alimentàries i del tabac
3204 Supervisors d'indústries química i farmacèutica
3205 Supervisors d'indústries de transformació de plàstics, cautxú i resines naturals
3206 Supervisors d'indústries de la fusta i de la pasta de paper
3207 Supervisors de la producció en indústries d'arts gràfiques i en la fabricació de productes de paper
3209 Supervisors d'altres indústries manufactureres
3311 Tècnics en radioteràpia
3312 Tècnics en imatge per a la diagnosi
3313 Tècnics en anatomia patològica i citologia
3314 Tècnics en laboratori de diagnosi clínica
3315 Tècnics en ortopròtesis
3316 Tècnics en pròtesis dentals
3317 Tècnics en audiopròtesis
3321 Tècnics superiors en higiene bucodental
3322 Tècnics superiors en documentació sanitària
3323 Tècnics superiors en dietètica
3324 Tècnics en optometria
3325 Ajudants de fisioterapeuta
3326 Tècnics en prevenció de riscos laborals i salut ambiental
3327 Ajudants de veterinària
3329 Altres tècnics sanitaris ncaa
3331 Professionals de l'acupuntura, el naturisme (naturopatia), l'homeopatia, la medicina tradicional xinesa i l'ayurveda
3339 Professionals de les teràpies alternatives ncaa
3401 Professionals de suport i intermediaris de canvi, borsa i finances
3402 Comercials de préstecs i crèdits
3403 Tenidors de llibres
3404 Professionals de suport de serveis estadístics, matemàtics i similars
3405 Taxadors
3510 Agents i representants comercials
3521 Mediadors i agents d'assegurances
3522 Agents de compres
3523 Consignataris
3531 Representants de duanes
3532 Organitzadors de conferències i esdeveniments
3533 Agents o intermediaris en la contractació de mà d'obra (excepte representants d'espectacles)
3534 Agents i administradors de la propietat immobiliària
3535 Portaveus i agents de relacions públiques
3539 Representants artístics i esportius i altres agents de serveis comercials ncaa
3611 Supervisors de secretaria
3612 Assistents jurídics
3613 Assistents de direcció i administratius
3614 Secretaris de centres mèdics o clíniques
3621 Professionals de suport de l'Administració pública de tributs
3622 Professionals de suport de l'Administració pública de serveis socials
3623 Professionals de suport de l'Administració pública de serveis d'expedició de llicències
3629 Altres professionals de suport de l'Administració pública per a tasques d'inspecció i control i similars
3631 Tècnics de la policia nacional, autonòmica i local
3632 Suboficials de la guàrdia civil
3711 Professionals de suport de serveis jurídics i serveis similars
3712 Detectius privats
3713 Professionals de suport al treball i a l'educació social
3714 Promotors d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes
3715 Animadors comunitaris
3716 Auxiliars laics de les religions
3721 Atletes i esportistes
3722 Entrenadors i àrbitres d'activitats esportives
3723 Instructors d'activitats esportives
3724 Monitors d'activitats recreatives i d'entreteniment
3731 Fotògrafs
3732 Dissenyadors i interioristes
3733 Tècnics en galeries d'art, museus i biblioteques
3734 Caps de cuina (xefs)
3739 Altres tècnics i professionals de suport d'activitats culturals i artístiques
3811 Tècnics en operacions de sistemes informàtics
3812 Tècnics en assistència a l'usuari de tecnologies de la informació
3813 Tècnics en xarxes informàtiques
3814 Tècnics en webs
3820 Programadors informàtics
3831 Tècnics de l'enregistrament audiovisual
3832 Tècnics de radiodifusió
3833 Tècnics en enginyeria de les telecomunicacions
4111 Empleats de comptabilitat
4112 Empleats de control de personal i nòmines
4113 Empleats d'oficina de serveis estadístics, financers i bancaris
4121 Empleats de control de subministrament i inventari
4122 Empleats d'oficina de serveis de suport a la producció
4123 Empleats de logística i transport de passatgers i mercaderies
4210 Empleats de biblioteques i arxius
4221 Empleats de serveis de correus (excepte empleats de finestreta)
4222 Codificadors i correctors d'impremta
4223 Empleats de serveis de personal
4301 Introductors de dades
4309 Altres empleats administratius sense tasques d'atenció al públic ncaa
4411 Empleats d'informació a l'usuari
4412 Recepcionistes (excepte d'hotels)
4421 Empleats d'agències de viatges
4422 Recepcionistes d'hotels
4423 Telefonistes
4424 Teleoperadors
4430 Agents d'enquestes
4441 Caixers de bancs i similars
4442 Empleats de venda d'apostes
4443 Empleats de sales de joc i similars
4444 Empleats de cases d'empenyorament i de préstecs
4445 Cobradors de factures, deutes i empleats similars
4446 Empleats de finestreta de correus
4500 Empleats administratius amb tasques d'atenció al públic ncaa
5000 Cambrers i cuiners propietaris
5110 Cuiners assalariats
5120 Cambrers assalariats
5210 Encarregats de secció de botigues i magatzems
5220 Venedors de botigues i magatzems
5300 Comerciants propietaris de botigues
5411 Venedors de quioscos
5412 Venedors de parades de mercat i mercats ocasionals
5420 Operadors de telemàrqueting
5430 Expenedors de gasolina
5491 Venedors a domicili
5492 Promotors de venda
5493 Models de moda, art i publicitat
5499 Altres venedors ncaa
5500 Caixers i taquillers (excepte de banca)
5611 Auxiliars d'infermeria hospitalària
5612 Auxiliars d'infermeria d'atenció primària
5621 Tècnics auxiliars de farmàcia
5622 Tècnics d'emergències sanitàries
5629 Altres treballadors que tenen cura de les persones en serveis de salut
5710 Treballadors que tenen cura de les persones a domicili (excepte mainaders)
5721 Mainaders a llars d'infants o escoles bressol
5722 Mainaders a les llars
5811 Perruquers
5812 Especialistes en tractaments d'estètica, benestar i similars
5821 Auxiliars de vol i cambrers d'avió, vaixell i tren
5822 Revisors i cobradors del transport terrestre
5823 Acompanyants turístics
5824 Hostes de terra
5825 Guies de turisme
5831 Supervisors de manteniment i neteja d'oficines, hotels i altres establiments
5832 Majordoms domèstics
5833 Conserges d'edificis
5840 Treballadors propietaris de petits allotjaments
5891 Assistents personals o persones de companyia
5892 Empleats de pompes fúnebres i embalsamadors
5893 Cuidadors d'animals i ensinistradors
5894 Instructors d'autoescola
5895 Astròlegs, endevins i similars
5899 Altres treballadors de serveis personals ncaa
5910 Guàrdies civils
5921 Policies nacionals
5922 Policies autonòmics
5923 Policies locals
5931 Bombers (excepte forestals)
5932 Bombers forestals
5941 Vigilants de seguretat i similars habilitats per a portar armes
5942 Auxiliars de vigilant de seguretat i similars no habilitats per a portar armes
5991 Tècnics especialistes en serveis penitenciaris
5992 Vigilants de piscines i platges, socorristes
5994 Auxiliars i guaites forestals
5995 Altres agents forestals i mediambientals
5996 Tècnics especialistes operadors de control d'emergències
5998 Altres treballadors dels serveis de protecció i seguretat ncaa
6110 Treballadors qualificats en activitats agrícoles (excepte hortes, hivernacles, planters i jardins)
6120 Treballadors qualificats en hortes, hivernacles, planters i jardins
6201 Treballadors qualificats en activitats ramaderes de bestiar boví
6202 Treballadors qualificats en activitats ramaderes de bestiar oví i cabrum
6203 Treballadors qualificats en activitats ramaderes de bestiar porcí
6204 Treballadors qualificats en apicultura i sericicultura
6205 Treballadors qualificats en avicultura i cunicultura
6209 Treballadors qualificats en activitats ramaderes ncaa
6300 Treballadors qualificats en activitats agropecuàries mixtes
6410 Treballadors qualificats en activitats forestals i del medi natural
6421 Treballadors qualificats en aqüicultura
6422 Pescadors fluvials i de litoral
6423 Pescadors d'altura
6430 Treballadors qualificats en activitats cinegètiques
7111 Encofradors i operaris de la posada en obra del formigó
7112 Muntadors de prefabricats estructurals (només de formigó)
7121 Paletes
7122 Pedrers, trossejadors, picadors i gravadors de pedra
7131 Fusters (excepte ebenistes)
7132 Instal·ladors i muntadors de tancaments metàl·lics (excepte muntadors d'estructures metàl·liques)
7191 Treballadors de manteniment d'edificis
7192 Instal·ladors de façanes tècniques
7193 Instal·ladors de sistemes d'impermeabilització en edificis
7199 Altres treballadors d'obres estructurals de la construcció ncaa
7211 Guixaires
7212 Aplicadors de revestiments de pasta i morter
7221 Lampistes
7222 Muntadors instal·ladors de gas en edificis
7223 Instal·ladors de canonades en obra pública
7231 Pintors i empaperadors
7232 Pintors en les indústries manufactureres
7240 Enrajoladors, parqueters i similars
7250 Mecànics instal·ladors de refrigeració i climatització
7291 Muntadors de cobertes
7292 Instal·ladors de material aïllant tèrmic i d'insonorització
7293 Vidriers
7294 Muntadors instal·ladors de plaques d'energia solar
7295 Personal de neteja de façanes d'edificis i xemeneies
7311 Emmotlladors i matricers
7312 Soldadors i oxitalladors
7313 Planxistes i calderers
7314 Muntadors d'estructures metàl·liques
7315 Muntadors d'estructures cablejades i empalmadors de cables
7321 Ferrers i forjadors
7322 Treballadors de la fabricació d'eines, mecànics ajustadors, modelistes, matricers i similars
7323 Ajustadors i operadors de màquines eina
7324 Polidors de metalls i esmolets d'eines
7401 Mecànics i ajustadors de vehicles de motor
7402 Mecànics i ajustadors de motors d'avió
7403 Mecànics i ajustadors de maquinària agrícola i industrial
7404 Mecànics i ajustadors de maquinària naval i ferroviària
7405 Reparadors de bicicletes i similars
7510 Electricistes de la construcció i similars
7521 Mecànics i reparadors d'equips elèctrics
7522 Instal·ladors i mantenidors reparadors de línies elèctriques
7531 Mecànics i mantenidors reparadors d'equips electrònics
7532 Instal·ladors i mantenidors reparadors en electromedicina
7533 Instal·ladors i mantenidors reparadors en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
7611 Rellotgers i mecànics d'instruments de precisió
7612 Lutiers i similars; afinadors d'instruments musicals
7613 Joiers, orfebres i argenters
7614 Treballadors de la ceràmica, terrissaires i similars
7615 Bufadors, modeladors, laminadors, talladors i polidors de vidre
7616 Retolistes, gravadors de vidre i pintors decoratius d'articles diversos
7617 Artesans de la fusta i materials similars, cistellers, raspallaires i treballadors similars
7618 Artesans del tèxtil, cuir i materials similars, preparadors de fibra i teixidors amb telers artesans o de teixits de punt i similars
7619 Artesans ncaa
7621 Treballadors de processos de preimpressió
7622 Treballadors de processos d'impressió
7623 Treballadors de processos d'enquadernació
7701 Matadors i treballadors de les indústries càrnies
7702 Treballadors de les indústries del peix
7703 Forners, pastissers i confiters
7704 Treballadors del tractament de la llet i l'elaboració de productes lactis, inclosos els gelats
7705 Treballadors de la conservació de fruites i hortalisses i de l'elaboració de begudes no alcohòliques
7706 Treballadors de l'elaboració de begudes alcohòliques (excepte el vi)
7707 Treballadors de l'elaboració del vi
7708 Preparadors i elaboradors de tabac i productes derivats
7709 Degustadors i classificadors d'aliments i begudes
7811 Treballadors del tractament de la fusta
7812 Ajustadors i operadors de màquines de treballar la fusta
7820 Ebenistes i treballadors similars
7831 Sastres, modistes, pelleters i barreters
7832 Patronistes per a productes tèxtils i de pell
7833 Talladors de teixits, cuir, pell i altres materials
7834 Cosidors a mà, brodadors i similars
7835 Tapissers, matalassers i similars
7836 Adobers i preparadors de pells
7837 Sabaters i similars
7891 Bussos
7892 Artillers metxers de mines
7893 Classificadors i provadors de productes (excepte aliments, begudes i tabac)
7894 Fumigadors i altres controladors de plagues i males herbes
7899 Oficials, operaris i artesans d'altres oficis ncaa
8111 Miners i altres operadors d'instal·lacions mineres
8112 Operadors d'instal·lacions de preparació de minerals i roques
8113 Sondistes i treballadors similars
8114 Operadors de màquines de fabricar productes derivats de minerals no metàl·lics
8121 Operadors d'instal·lacions d'obtenció i transformació de metalls
8122 Operadors de màquines polidores, galvanitzadores i recobridores de metalls
8131 Operadors de plantes industrials químiques
8132 Operadors de màquines de fabricar productes farmacèutics, cosmètics i similars
8133 Operadors de laboratoris fotogràfics i similars
8141 Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú i derivats de resines naturals
8142 Operadors de màquines de fabricar productes de matèries plàstiques
8143 Operadors de màquines de fabricar productes de paper i cartó
8144 Operadors de serradores, de màquines de fabricar taulers i d'instal·lacions similars de tractament de la fusta i el suro
8145 Operadors d'instal·lacions de preparació de pasta de paper i de fabricació de paper
8151 Operadors de màquines de preparar fibres, filar i debanar
8152 Operadors de telers i altres màquines de teixir
8153 Operadors de màquines de cosir i brodar
8154 Operadors de màquines de blanquejar, tenyir, estampar i acabar tèxtils
8155 Operadors de màquines de tractar la pell i el cuir
8156 Operadors de màquines de fabricar calçat, marroquineria i guanteria de pell
8159 Operadors de màquines de fabricar productes tèxtils ncaa
8160 Operadors de màquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac
8170 Operadors de màquines de bugaderia i tintoreria
8191 Operadors de forns i instal·lacions de vidrieria i ceràmica
8192 Operadors de calderes i màquines de vapor
8193 Operadors de màquines d'embalatge, embotellament i etiquetatge
8199 Altres operadors d'instal·lacions i maquinària fixa ncaa
8201 Engalzadors de maquinària mecànica
8202 Engalzadors d'equips elèctrics i electrònics
8209 Muntadors i engalzadors ncaa
8311 Maquinistes de locomotores
8312 Agents de maniobres ferroviàries
8321 Operadors de maquinària agrícola mòbil
8322 Operadors de maquinària forestal mòbil
8331 Operadors de maquinària de moviments de terres i equips similars
8332 Operadors de grues, muntacàrregues i maquinària similar de moviment de materials
8333 Operadors de carretons elevadors
8340 Mariners de pont, mariners de màquines i similars
8411 Conductors propietaris d'automòbils, taxis i furgonetes
8412 Conductors assalariats d'automòbils, taxis i furgonetes
8420 Conductors d'autobusos i tramvies
8431 Conductors propietaris de camions
8432 Conductors assalariats de camions
8440 Conductors de motocicletes i ciclomotors
9100 Empleats domèstics
9210 Personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments similars
9221 Netejadors en sec i a mà i similars
9222 Netejadors de vehicles
9223 Netejadors de finestres
9229 Altre tipus de personal de neteja ncaa
9310 Ajudants de cuina
9320 Preparadors de menjar ràpid
9410 Venedors de carrer
9420 Repartidors de publicitat, enllustradors i altres treballadors d'oficis de carrer
9431 Ordenances
9432 Mossos d'equipatge i similars
9433 Repartidors, persones dels encàrrecs i missatgers, a peu
9434 Lectors de comptadors (aigua, gas, etc.) i recaptadors de monedes de màquines recreatives i expenedores
9441 Recollidors de residus urbans
9442 Classificadors de residus, operaris d'ecoparc i recollidors de ferralla
9443 Escombradors i similars
9490 Altres ocupacions elementals
9511 Peons agrícoles (excepte d'hortes, hivernacles, planters i jardins)
9512 Peons agrícoles d'hortes, hivernacles, planters i jardins
9520 Peons ramaders
9530 Peons agropecuaris
9541 Peons de la pesca
9542 Peons de l'aqüicultura
9543 Peons forestals i de la caça
9601 Peons d'obres públiques
9602 Peons de la construcció d'edificis
9603 Peons de la mineria, pedreres i altres indústries extractives
9700 Peons de les indústries manufactureres
9811 Peons del transport de mercaderies i descarregadors
9812 Conductors de vehicles de tracció animal per al transport de persones i similars
9820 Reposadors