Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten / Desocupats que hi habiten
Catalunya. 2018
 Cap desocupat  Un desocupat  Dos desocupats i més     Total
Una persona 759,3 34,9 0,0 794,2
Dues persones 864,0 82,2 7,9 954,1
Tres persones 503,0 97,7 13,1 613,8
Quatre persones 404,6 80,8 14,9 500,3
Cinc persones i més 118,1 37,1 12,5 167,7
Total 2.649,0 332,6 48,5 3.030,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.