Saltar al contenido principal
Divisiones
Código Descripción
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen
02 Silvicultura i explotació forestal
03 Pesca i aqüicultura
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit
06 Extracció de petroli brut i de gas natural
07 Extracció de minerals metàl·lics
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
09 Activitats de suport a les indústries extractives
10 Indústries de productes alimentaris
11 Fabricació de begudes
12 Indústries del tabac
13 Indústries tèxtils
14 Confecció de peces de vestir
15 Indústria del cuir i del calçat
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
17 Indústries del paper
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
19 Coqueries i refinació del petroli
20 Indústries químiques
21 Fabricació de productes farmacèutics
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació de materials i equips elèctrics
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
30 Fabricació d'altres materials de transport
31 Fabricació de mobles
32 Indústries manufactureres diverses
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua
37 Recollida i tractament d'aigües residuals
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus
41 Construcció d'immobles
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil
43 Activitats especialitzades de la construcció
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes
49 Transport terrestre; transport per canonades
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors
51 Transport aeri
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport
53 Activitats postals i de correus
55 Serveis d'allotjament
56 Serveis de menjar i begudes
58 Edició
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió
61 Telecomunicacions
62 Serveis de tecnologies de la informació
63 Serveis d'informació
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances
68 Activitats immobiliàries
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics
72 Recerca i desenvolupament
73 Publicitat i estudis de mercat
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques
75 Activitats veterinàries
77 Activitats de lloguer
78 Activitats relacionades amb l'ocupació
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen
80 Activitats de seguretat i investigació
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria
85 Educació
86 Activitats sanitàries
87 Activitats de serveis socials amb allotjament
88 Activitats de serveis socials sense allotjament
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment
94 Activitats associatives
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics
96 Altres activitats de serveis personals
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi
99 Organismes extraterritorials