Inversió industrialM RSS 

Catalunya. 2017
           2015           2016           2017
Total inversió industrial (taxa de variació a preus corrents)   12,2   2,93,4
Per destinació econòmica dels béns (taxa de variació a preus corrents)   
Indústria de l'energia i l'aigua   0,4   -7,07,4
Indústries de béns intermedis   10,2   6,4-7,6
Indústria de l'automòbil   43,7   20,59,9
Indústries de béns d'equipament   6,6   -0,523,7
Indústries de béns de consum durador   28,6   -1,333,3
Indústria manufacturera de prod. alimentaris, begudes i tabac   19,5   13,8-2,6
Indústries de béns de consum no durador   12,4   -6,18,5
Factors estimulants o limitatius (coeficients d'importància)(1)   
Evolució demanda   2,1   3,31,0
Situació financera   -8,6   -8,0-10,2
Factors tècnics (2)   13,8   19,716,0
Altres (3)   -19,1   -14,7-15,0
Finalitats (%)   
Ampliació de capacitat   33,1   32,832,0
Reposició d'equipament   28,2   26,427,4
Millores rendiment equip productiu   22,6   23,422,9
Altres (4)   16,1   17,417,7

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. 2017
           2015           2016           2017
Total inversió industrial (taxa de variació a preus corrents)   -1,2   3,013,3
Per destinació econòmica dels béns (taxa de variació a preus corrents)   
Indústria de l'energia i l'aigua   -8,6   3,413,2
Indústries de béns intermedis   9,9   -16,04,0
Indústria de l'automòbil   47,9   8,115,9
Indústries de béns d'equipament   21,0   -46,0-4,2
Indústries de béns de consum durador   12,3   31,1-13,7
Indústria manufacturera de prod. alimentaris, begudes i tabac   18,6   17,825,0
Indústries de béns de consum no durador   12,6   9,625,6
Factors estimulants o limitatius (coeficients d'importància)(1)   
Evolució demanda   3,5   10,0-6,0
Situació financera   -6,5   -5,5-6,5
Factors tècnics (2)   31,5   37,537,0
Altres (3)   -6,0   2,52,0
Finalitats (%)   
Ampliació de capacitat   42,5   13,311,0
Reposició d'equipament   21,2   60,560,1
Millores rendiment equip productiu   24,2   21,523,7
Altres (4)   12,1   4,85,3

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

(1) Els coeficients d'importància es calculen ponderant les respostes "molt favorable" per 1, les "favorable" per 0,5, les "sense efecte" per 0, les "limitador" per -0,5, i les "molt limitador" per -1.

(2) Major o menor preparació de la mà d'obra, facilitat o dificultat en l'accés a noves tecnologies i actitud de la mà d'obra envers ells, permisos administratius, etc.

(3) Política econòmica, normativa fiscal, etc.

(4) Millores comercials i administratives, contaminació i seguretat, etc.


Comentari

Els resultats de l'Enquesta d'inversió industrial de la primavera de 2017 indiquen que la inversió industrial a Catalunya va augmentar un 2,9% interanual el 2016 i, de cara al 2017, es preveu un increment del 3,4%. Per al 2017, les petites i mitjanes empreses pronostiquen un creixement interanual de la inversió industrial del 2,8% i les grans empreses, del 4,1%. Per sectors d'activitat industrial, tots preveuen un creixement de la inversió -tret dels sectors de béns intermedis i de productes alimentaris, begudes i tabac- amb un augment especialment intens en els sectors dels béns de consum durador (33,3%) i dels béns d'equipament (23,7%).

Data de publicació:

Darrer període (2017): 16 de desembre del 2016.

Sèries revisades amb data 19 de maig del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: