Justícia · Seguretat

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicador Temps Valor
Mossos d'esquadra2016−0,5 %
Variació anual
Població reclusa2016−2,8 %
Variació anual
Expedients del Síndic de Greuges2016−5,1 %
Variació anual
Bombers2015−1,2 %
Variació anual
Indicadors de demografia i qualitat de vida
Informació estructural dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.