Treball

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicador Temps Valor
OcupatsIV/163,2 %
Variació interanual
Ocupats en els serveisIV/164,4 %
Variació interanual
Ocupats en el sector culturalIV/1612,4 %
Variació interanual
Ocupats en la construccióIV/164,2 %
Variació interanual
Ocupats en la indústriaIV/16−1,4 %
Variació interanual
Ocupats en el sector turísticIV/166,6 %
Variació interanual
Taxa d'aturIV/1614,85 %
Població desocupada sobre la població activa
Taxa d'ocupació201652,3 %
Població ocupada sobre la població de 16 anys i més
Taxa d'ocupació de 16 a 29 anys201644,4 %
Població ocupada sobre la població de 16 a 29 anys
Salari brut anual2014−1,3 %
Variació anual
Cost laboral per treballador i mesIV/160,7 %
Variació interanual
Atur registratfeb/17−11,3 %
Variació interanual dels desocupats registrats
Afiliats a la Seguretat Socialdes/163,6 %
Variació interanual
Afiliacions a la Seguretat Socialfeb/175,0 %
Variació interanual al règim general
Índex d'accidentalitat laboral20153.195,07
Accidents de treball amb baixa per 100.000 treballadors
Acords col·lectius2012−49,5 %
Variació anual
Participants en vagues2014−53,9 %
Variació anual
Indicadors de conjuntura econòmica
Informació de periodicitat inferior a l'any dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de demografia i qualitat de vida
Informació estructural dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors d'estructura econòmica
Informació estructural dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de la Unió Europea
Catalunya comparada amb Europa mitjançant els indicadors d'Eurostat.
Indicadors socials territorials
Informació estructural dels principals indicadors que descriuen l'evolució temporal i territorial de Catalunya.
El municipi en xifres
Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.