Memòria anual

La Memòria anual de l'Idescat dóna informació de l'activitat de l'Idescat relativa a l'exercici corresponent. Presenta de forma detallada les activitats dutes a terme en relació amb la producció estadística (demogràfica, econòmica, social i de síntesi), les tasques d'innovació, promoció i formació estadística i els serveis de difusió estadística (web, atenció personalitzada d'usuaris, publicacions de síntesi i edicions i normalització lingüística).

També recull les actuacions relacionades amb la planificació i coordinació del Sistema estadístic català en tres moments del temps: l'execució del Programa anual d'actuació estadística (PAAE) de l'any en curs; el seguiment de les actuacions del PAAE de l'any anterior, amb l'elaboració de l'informe corresponent sobre el grau d'execució de cada activitat programada, i la proposta de PAAE a desenvolupar l'any següent i aprovada pel decret del Govern.

Per últim, es detallen els recursos humans, tecnològics i econòmics emprats per l'Idescat per assolir les activitats esmentades i que contribueixen a garantir la qualitat de l'estadística oficial.

Anys anteriors

Publicacions (2007–2011)