Educació

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicador Valor
Finançament ensenyament privat2009/102.216.584
Ingressos corrents de l'ensenyament no superior (milers d'euros)
Població amb estudis de tercer grau201120,3 %
% de població de 16 anys i més amb nivell d'instrucció de tercer grau
Taxa d'escolarització de 3 anys2013/1493,1 %
Població escolaritzada de 3 anys sobre la població de 3 anys
Alumnes universitaris2013/14−0,9 %
Variació anual d'alumnes matriculats
Indicadors de demografia i qualitat de vida
Informació estructural dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de la Unió Europea
Catalunya comparada amb Europa mitjançant els indicadors d'Eurostat.
Indicadors socials territorials
Informació estructural dels principals indicadors que descriuen l'evolució temporal i territorial de Catalunya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.