Novetats RSS

29.05.2017

Ordenació per data

Selecció de tipus

Índexs de comerç al detall (ICD). Abril 2017 [+]

29.05.2017 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 1,4% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.

llegir

Enquesta de condicions de vida (ECV). 2016 [+]

25.05.2017 | Noves dades | Condicions de vida

L'indicador relatiu de risc de pobresa es va situar en el 19,2% l'any 2016. La taxa va ser similar a la del 2015, però aquesta estabilitat no es va traslladar a tots els grups d'edat, ja que els menors de 16 anys van millorar la taxa de risc de pobresa en 3,9 punts percentuals, mentre que els majors de 65 anys la van empitjorar en 2,9 punts.

llegir

Índex de preus industrials (IPRI). Abril 2017 [+]

24.05.2017 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,6% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.

llegir

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Abril 2017 [+]

24.05.2017 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 23,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

llegir

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Abril 2017 [+]

23.05.2017 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 7,6% interanual a Catalunya a l'abril del 2017 i es situa en 92,47 euros.

llegir

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social (INTPOBR). Indicadors no econòmics. 2014-2015 [+]

23.05.2017 | Noves dades | Condicions de vida

L'Idescat actualitza els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de caràcter no monetari amb dades dels anys 2014 i 2015.

llegir

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN). Març 2017 [+]

22.05.2017 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 9,6% interanual a Catalunya al març del 2017.

llegir

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Març 2017 [+]

22.05.2017 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 15,0% interanual a Catalunya al març del 2017.

llegir

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Març 2017 [+]

22.05.2017 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 15,2% interanual a Catalunya al març del 2017.

llegir

Posició competitiva en el sector industrial (PCSI). IV/2016 [+]

19.05.2017 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana al quart trimestre de 2016 respecte als països industrialitzats va presentar un retrocés de 0,6 punts percentuals en termes interanuals.

llegir

Renda familiar disponible bruta territorial (RFDBC). 2014 [+]

18.05.2017 | Noves dades | Macromagnituds

La Segarra, el Pla de l'Estany i el Barcelonès són les comarques que van registrar un augment de la renda per habitant més elevat l'any 2014, superior al 3%. L'augment de renda es va registrar a un total de 33 comarques i a Aran, mentre que el Montsià, amb un 2,6%, va encapçalar el grup de 8 comarques on va disminuir el nivell de renda per habitant.

llegir

Índex de preus de consum (IPC). Abril 2017 [+]

12.05.2017 | Noves dades | Preus

L'IPC (base 2016=100) ha augmentat un 2,8% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.

llegir

Estimacions de població (EP). 2017. Avanç. Dades provisionals [+]

09.05.2017 | Noves dades | Xifres de població

La població de Catalunya a 1 de gener del 2017 és de 7.477.131 habitants, segons l'avanç de les Estimacions de població, elaborat per l'Idescat.

llegir

Enquesta de població activa (EPA). Formació i condicions de treball. 2016 [+]

08.05.2017 | Noves dades | Treball

El 25,6% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes al 2016, segons l'Enquesta de població activa.

llegir

Índex de producció industrial (IPI). 2016. Dades definitives [+]

05.05.2017 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de producció de productes industrials va créixer un 3,3% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives.

llegir

Índex de producció industrial (IPI). Març 2017 [+]

05.05.2017 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 2,8% interanual a Catalunya al març del 2017.

llegir

Comerç amb l'estranger (COMEST). Febrer 2017 [+]

05.05.2017 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions creixen un 7,9% interanual i les importacions un 8,7% a Catalunya al febrer del 2017.

llegir

Despesa del turisme estranger (TURDEST). Març 2017 [+]

04.05.2017 | Noves dades | Turisme

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es situa en 1.053 milions d'euros al març del 2017, xifra que suposa un augment del 13,5% respecte el mateix període de l'any anterior.

llegir

Avanç de la variació del PIB (PIBAVN). I/2017 [+]

04.05.2017 | Noves dades | Macromagnituds

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 2,5% al primer trimestre del 2017, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.

llegir

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Març 2017 [+]

03.05.2017 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'IVGS a preus corrents ha augmentat un 4,7% interanual a Catalunya al març del 2017.

llegir

Indicadors d'activitat en turisme rural (TURUR). I/2017 [+]

03.05.2017 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural disminueix un 18,9% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

llegir

Indicadors d'activitat en càmpings (TURCAM). I/2017 [+]

02.05.2017 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya disminueix un 48,2% interanual al primer trimestre de l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

llegir

Turisme estranger (TUREST). Març 2017 [+]

28.04.2017 | Noves dades | Turisme

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 7,0% interanual al març del 2017.

llegir

Índexs de comerç al detall (ICD). Març 2017 [+]

28.04.2017 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 3,9% interanual a Catalunya al març del 2017.

llegir

Enquesta de població activa (EPA). I/2017 [+]

27.04.2017 | Noves dades | Treball

L'atur disminueix a Catalunya en 83.300 persones al primer trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (−12,6%) i se situa en 576.700 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 15,28%, segons l'EPA. L'ocupació creix un 2,3% respecte al mateix període de l'any anterior, i se situa en 3.197.900 persones. L’Idescat publica per primera vegada dades de la població ocupada al sector de les TIC que ocupa 102.100 persones al primer trimestre del 2017, el 3,2% del total de l’ocupació.

llegir

Projeccions de llars (PROJL). 2016-2036 [+]

27.04.2017 | Noves dades | Projeccions

El nombre de llars continuarà augmentant a Catalunya els propers anys fins a assolir una xifra de 3,37 milions l’any 2036, que representa unes 406.000 llars més que el 2016, segons les Projeccions de llars 2016-2036.

llegir

Padró municipal d'habitants (PMH). Explotació estadística. 2017. Avanç. Dades provisionals [+]

26.04.2017 | Noves dades | Xifres de població

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener del 2017 és de 7.551.285 habitants, segons dades provisionals del Padró municipal d'habitants. Aquesta xifra representa un creixement de 28.689 persones (0,4%) respecte de l’1 de gener del 2016.

llegir

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta de condicions de vida (ECV). 2017 [+]

26.04.2017 | Notícia

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l’Enquesta de condicions de vida 2017.

llegir

Índex de preus industrials (IPRI). 2016. Dades definitives [+]

25.04.2017 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials va decréixer un 0,6% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives.

llegir

Índex de preus industrials (IPRI). Març 2017 [+]

25.04.2017 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,9% interanual a Catalunya al març del 2017.

llegir

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Març 2017 [+]

25.04.2017 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 8,5% interanual a Catalunya al març del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera

llegir

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN). Febrer 2017 [+]

24.04.2017 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 2,1% interanual a Catalunya al febrer del 2017.

llegir

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Febrer 2017 [+]

24.04.2017 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,4% interanual a Catalunya al febrer del 2017.

llegir

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Febrer 2017 [+]

24.04.2017 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 3,3% interanual a Catalunya al febrer del 2017.

llegir

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Març 2017 [+]

24.04.2017 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 9,9% interanual a Catalunya al març del 2017 i es situa en 90,76 euros.

llegir

Enquesta de clima empresarial (CLEM). I/2017 [+]

13.04.2017 | Noves dades | Empreses · Finances

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al segon trimestre del 2017 registren un saldo de 23,2 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

llegir

Índex de preus de consum (IPC). Març 2017 [+]

12.04.2017 | Noves dades | Preus

L'IPC (base 2016=100) ha augmentat un 2,5% interanual a Catalunya al març del 2017.

llegir

Indicadors de confiança empresarial (ICEH). II/2017 [+]

11.04.2017 | Noves dades | Empreses · Finances

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 2,6% en el segon trimestre de 2017 respecte del trimestre anterior.

llegir

Índex de producció industrial (IPI). Febrer 2017 [+]

07.04.2017 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 1,0% interanual a Catalunya al febrer del 2017.

llegir

Comerç amb l'estranger (COMEST). Gener 2017 [+]

07.04.2017 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions creixen un 15,6% interanual i les importacions un 13,5% a Catalunya al gener del 2017.

llegir

Padró d'habitants residents a l'estranger (PHRE). 2017 [+]

06.04.2017 | Noves dades | Xifres de població

El nombre de ciutadans de Catalunya que resideixen habitualment a l’estranger és de 284.374 persones a 1 de gener de 2017, xifra que representa un increment del 7,7% respecte a un any enrere, segons el Padró d’habitants residents a l'estranger.

llegir

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Febrer 2017 [+]

05.04.2017 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'IVGS a preus corrents ha disminuït un 2,3% interanual a Catalunya al febrer del 2017.

llegir

Despesa del turisme estranger (TURDEST). Febrer 2017 [+]

04.04.2017 | Noves dades | Turisme

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es situa en 926 milions d'euros al febrer del 2017, xifra que suposa un augment del 11,3% respecte el mateix període de l'any anterior.

llegir

Nova interfície web de consulta interactiva de resultats estadístics, en fase de proves [+]

03.04.2017 | Nou producte

L’Idescat posa en marxa, en fase de proves, una nova interfície web de consulta interactiva de resultats estadístics, en què difon l’estadística Turisme estranger, amb ampliació de resultats respecte dels que oferia fins ara.

llegir

Turisme estranger (TUREST). Febrer 2017 [+]

31.03.2017 | Noves dades | Turisme

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 6,0% interanual al febrer del 2017.

llegir

Índexs de comerç al detall (ICD). Febrer 2017 [+]

31.03.2017 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 2,1% interanual a Catalunya al febrer del 2017.

llegir

Estadística longitudinal de vides laborals (MCVL). 2015 [+]

30.03.2017 | Noves dades | Treball

El nombre de persones que van tenir alguna relació administrativa amb la Seguretat Social com a cotitzants o pensionistes va ser de 5.094.825 a Catalunya l'any 2015. Un total de 3.549.500 van estar almenys un dia en alta laboral, xifra que representa un 0,3% més que l'any anterior.

llegir

Canvi de data de referència de les Estimacions de població i els Indicadors demogràfics d’estructura [+]

28.03.2017 | Noves dades

L’Idescat ha modificat la data de referència de les Estimacions de població i dels Indicadors demogràfics d’estructura (estructura per edats, envelliment, dependència i edat mitjana), substituint el 31 de desembre per l’1 de gener.

llegir

Índex de preus industrials (IPRI). Febrer 2017 [+]

24.03.2017 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,5% interanual a Catalunya al febrer del 2017.

llegir

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Febrer 2017 [+]

24.03.2017 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 1,1% interanual a Catalunya al febrer del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera

llegir

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN). Gener 2017 [+]

23.03.2017 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 6,5% interanual a Catalunya al gener del 2017.

llegir

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Gener 2017 [+]

23.03.2017 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 11,4% interanual a Catalunya al gener del 2017.

llegir

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Gener 2017 [+]

23.03.2017 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 11,8% interanual a Catalunya al gener del 2017.

llegir

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Febrer 2017 [+]

23.03.2017 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) disminueix un 5,9% interanual a Catalunya al febrer del 2017 i es situa en 99,38 euros.

llegir

Comerç amb l'estranger 2015 (PDF) [+]

22.03.2017 | Nou producte

L'Idescat difon la publicació Comerç amb l'estranger 2015 amb informació sintètica de les importacions i exportacions de l'economia catalana amb l'estranger.

llegir

Nomenclatura d’unitats territorials estadístiques (NUTS). Desembre 2016 [+]

21.03.2017 | Notícia

L'Idescat publica, normalitzada en català, la Nomenclatura d’unitats territorials estadístiques (NUTS), corresponent al Reglament (UE) núm. 2066/2016 de la Comissió Europea, de 21 de novembre de 2016, que modifica els annexos del Reglament (CE) núm. 1059/2003 del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, per la qual s’estableix una nomenclatura d’unitats territorials estadístiques (DOUE L322, de 29 de novembre de 2016)

llegir

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN). IV/2016 [+]

20.03.2017 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) va augmentar un 4,6% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2016. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també va presentar un augment del 3,0% respecte a un any enrere.

llegir

Enquesta trimestral de cost laboral (ECL). IV/2016 [+]

16.03.2017 | Noves dades | Treball

El cost laboral per treballador i mes va ser de 2.821,18 euros a Catalunya al quart trimestre del 2016, un 0,7% més que al mateix trimestre del 2015.

llegir

Comptabilitat trimestral (PIBT). Base 2010. IV/2016 [+]

16.03.2017 | Noves dades | Macromagnituds

El producte interior brut de Catalunya va registrar un augment del 2,8% interanual i del 0,5% intertrimestral al quart trimestre del 2016. L'Idescat amplia resultats de la Comptabilitat trimestral publicant per primera vegada els agregats a preus corrents i en índexs de volum, i desagregant en tres branques l'activitat dels serveis a Catalunya.

llegir

Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIBA). Base 2010. 2016 [+]

16.03.2017 | Noves dades | Macromagnituds

El producte interior brut de Catalunya va registrar un creixement anual d'un 3,5% l'any 2016, fins a assolir la xifra de 223.629 milions d'euros, segons els Comptes econòmics anuals de Catalunya.

llegir

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Gener 2017 [+]

15.03.2017 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'IVGS a preus corrents decreix un 0,3% interanual a Catalunya al gener del 2017.

llegir

L'Idescat, present al congrés New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS 2017) [+]

14.03.2017 | Notícia

L'Idescat participa al congrés New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS 2017), que se celebra a Brussel·les del 14 al 16 de març, amb dues comunicacions.

llegir

Índex de preus de consum (IPC). Febrer 2017 [+]

14.03.2017 | Noves dades | Preus

L'IPC (base 2016=100) ha augmentat un 3,1% interanual a Catalunya al febrer del 2017.

llegir

Índexs de comerç al detall (ICD). Gener 2017 [+]

10.03.2017 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 1,0% interanual a Catalunya al gener del 2017.

llegir

Inici dels treballs de camp de l'Estadística de biblioteques 2016 [+]

08.03.2017 | Notícia

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Estadística de biblioteques 2016. El treball de camp es realitzarà durant el segon trimestre del 2017.

llegir

Índex de producció industrial (IPI). Gener 2017 [+]

08.03.2017 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari disminueix un 0,1% interanual a Catalunya al gener del 2017.

llegir

El Govern aprova l'ampliació de la mostra de l’Enquesta de condicions de vida a Catalunya per a l’any 2017 [+]

07.03.2017 | Notícia

El Govern ha aprovat prorrogar el Conveni de col·laboració entre l'INE i l'Idescat per ampliar la mostra de l'Enquesta de condicions de vida a Catalunya per a l'any 2017.

llegir

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (COMTEC). IV/2016 i any 2016. Dades provisionals [+]

06.03.2017 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 6,4% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2016 i en el conjunt de l'any 2016 el creixement de les vendes a l’estranger va ser de 8,9%, segons dades provisionals de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

llegir

Despesa del turisme estranger (TURDEST). Gener 2017 [+]

03.03.2017 | Noves dades | Turisme

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es situa en 823 milions d'euros al gener del 2017, xifra que suposa una disminució del 0,9% respecte el mateix període de l'any anterior.

llegir

Comerç amb l'estranger (COMEST). Desembre 2016 i any 2016. Dades provisionals [+]

03.03.2017 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions van augmentar un 0,6% interanual i les importacions un 2,4% a Catalunya al desembre del 2016. L'any 2016 tant les exportacions com les importacions van créixer un 2,0%, segons dades provisionals de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

llegir

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI). Desembre 2016 [+]

02.03.2017 | Noves dades | Treball

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya va augmentar un 3,6% al desembre del 2016 respecte al mateix període de l'any anterior i es va situar en 3.035.442 persones.

llegir

Turisme estranger (TUREST). Gener 2017 [+]

28.02.2017 | Noves dades | Turisme

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 1,8% interanual al gener del 2017

llegir

Padró municipal d'habitants (PMH). Població estrangera. 2016 [+]

27.02.2017 | Noves dades | Xifres de població

La població estrangera resident a Catalunya era d’1.023.398 habitants a 1 de gener de 2016 i representava el 13,6% del total de la població, segons el Padró municipal d’habitants

llegir

Padró municipal d'habitants (PMH). Explotació estadística. 2016. Dades definitives [+]

27.02.2017 | Noves dades | Xifres de població

L’any 2016, la població empadronada a Catalunya era de 7.522.596 habitants. Segons el lloc de naixement, 4.880.987 habitants (el 64,9%) eren nascuts a Catalunya, 1.348.713 habitants (el 17,9%) a la resta d’Espanya i 1.292.896 habitants (el 17,2%) a l’estranger, d’acord amb l’estadística del Padró municipal d’habitants, a 1 de gener de 2016.

llegir

Índex de preus industrials (IPRI). Gener 2017 [+]

24.02.2017 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al gener del 2017.

llegir

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Gener 2017 [+]

24.02.2017 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,7% interanual a Catalunya al gener del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera

llegir

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Gener 2017 [+]

23.02.2017 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) disminueix un 0,4% interanual a Catalunya al gener del 2017 i es situa en 81,37 euros.

llegir

Estadística territorial TIC a les llars (TICLT). 2015 [+]

23.02.2017 | Noves dades | Recerca · Tecnologia

L’any 2015, la proporció de llars amb connexió a Internet va superar el 75% a totes les comarques i Aran, segons l’Estadística territorial TIC a les llars.

llegir

Llars i famílies a Catalunya. 2011 (PDF) [+]

22.02.2017 | Notícia

L'Idescat presenta la publicació Llars i famílies a Catalunya 2011, que analitza les característiques de les llars i famílies, i hi incorpora una anàlisi específica de les llars de la gent gran, les formades per estrangers i les llars amb població infantil.

llegir

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN). Desembre 2016 [+]

21.02.2017 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) va créixer un 3,4% interanual a Catalunya al desembre del 2016.

llegir

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Desembre 2016 [+]

21.02.2017 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials (IVNI), excloent-hi l'energia, va decréixer un 0,8% interanual a Catalunya al desembre del 2016.

llegir

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Desembre 2016 [+]

21.02.2017 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, va augmentar un 0,3% interanual a Catalunya al desembre del 2016.

llegir

Posició competitiva en el sector industrial (PCSI). III/2016 [+]

17.02.2017 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana al tercer trimestre de 2016 en relació amb els països industrialitzats, mostra un retrocés de 0,8 punts percentuals en termes interanuals.

llegir

Índex de preus de consum (IPC). Gener 2017 [+]

15.02.2017 | Noves dades | Preus

L'IPC (base 2016=100) ha augmentat un 3,1% interanual a Catalunya al gener del 2017.

llegir

Enquesta de població activa (EPA). 2016 [+]

10.02.2017 | Noves dades | Treball

La taxa d'atur es va situar en el 15,7% de mitjana a Catalunya el 2016, amb un total de 593.600 persones desocupades, un 15,6% menys que al 2015, segons l'Enquesta de població activa. El nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 186.800 llars, fet que representa un decrement del 16,0% interanual.

llegir

Índex de producció industrial (IPI). Desembre 2016 i any 2016 dades provisionals [+]

08.02.2017 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari va augmentar un 5,0% interanual a Catalunya al desembre del 2016. L'any 2016, la mitjana anual de l'índex de producció industrial també va créixer un 3,2%, segons dades provisionals.

llegir

Indicadors d'activitat en turisme rural (TURUR). 2016. Dades provisionals [+]

08.02.2017 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 3,9% a Catalunya l'any 2016, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

llegir

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) per al 2017 [+]

07.02.2017 | Notícia

El Govern ha aprovat el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) per a l'any 2017. El programa té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les 311 actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que es realitzaran aquest any. Aquest és el primer programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, aprovat per la Llei 5/2016, del 23 de desembre.

llegir

Indicadors d'activitat en càmpings (TURCAM). 2016. Dades provisionals [+]

07.02.2017 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 4,0% a Catalunya l'any 2016, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

llegir

Avanç de la variació del PIB (PIBAVN). IV/2016 i any 2016 [+]

06.02.2017 | Noves dades | Macromagnituds

El producte interior brut de Catalunya va registrar un creixement interanual del 3,1% al quart trimestre del 2016 i un augment del 3,5% en el conjunt del 2016, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.

llegir

Comerç amb l'estranger (COMEST). Novembre 2016 [+]

06.02.2017 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions van créixer un 6,8% interanual i les importacions un 9,8% a Catalunya al novembre del 2016.

llegir

Despesa del turisme estranger (TURDEST). Desembre 2016 i any 2016 dades provisionals [+]

03.02.2017 | Noves dades | Turisme

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 8,4% interanual al desembre del 2016. L'any 2016, aquesta despesa total va augmentar un 3,7% respecte a l'any 2015, segons dades provisionals.

llegir

Indicadors d'activitat en turisme rural (TURUR). IV/2016 [+]

02.02.2017 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 3,8% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2016, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

llegir

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Desembre 2016 i any 2016 [+]

01.02.2017 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents va créixer un 3,2% interanual al desembre del 2016. En l'any 2016, l'IVGS de Catalunya a preus corrents va augmentar un 0,8% en relació amb l'any anterior.

llegir

Indicadors d'activitat en càmpings (TURCAM). IV/2016 [+]

01.02.2017 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va créixer un 4,0% interanual al quart trimestre de l'any 2016, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

llegir

Turisme estranger (TUREST). Desembre 2016 i any 2016 dades provisionals [+]

31.01.2017 | Noves dades | Turisme

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 7,4% interanual al desembre del 2016. En el conjunt de l'any 2016, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 4,0% respecte a l'any 2015, segons dades provisionals.

llegir

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (NOMESCAT). 2016 [+]

31.01.2017 | Noves dades | Xifres de població

S'ha actualitzat el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya amb les dades del Padró continu a data 1 de gener de 2016, que permet la consulta de la població per sexe de les entitats de població inframunicipals de Catalunya.

llegir

Convocatòria del 8è concurs Planter de Sondeigs i Experiments [+]

27.01.2017 | Notícia

S'ha convocat la vuitena edició del concurs Planter de Sondeigs i Experiments, adreçat a estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius. Aquest concurs és organitzat per la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona i compta amb el suport de l'Idescat.

llegir

Índexs de comerç al detall (ICD). Desembre 2016 [+]

27.01.2017 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, va augmentar un 2,1% interanual a Catalunya al desembre del 2016.

llegir

Enquesta de població activa (EPA). IV/2016 [+]

26.01.2017 | Noves dades | Treball

L'atur va disminuir a Catalunya en 110.200 persones al quart trimestre del 2016 respecte de l'any anterior (-16,5%) i es va situar en 558.500 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 14,85%, segons l'Enquesta de població activa. La població ocupada va augmentar de 100.800, un 3,2% més que al mateix període del 2015, i es va situar en 3.202.600 persones; els sectors específics de la cultura i el turisme van augmentar per sobre de la mitjana catalana (12,4% i 6,6%, respectivament).

llegir

Índex de preus industrials (IPRI). Desembre 2016 i any 2016 dades provisionals [+]

25.01.2017 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials va augmentar un 0,9% interanual a Catalunya al desembre del 2016. D'altra banda, l'any 2016, la mitjana anual de l'índex de preus de productes industrials va disminuir un 0,6% respecte a l'any 2015, segons dades provisionals.

llegir

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Desembre 2016 i any 2016 dades provisionals [+]

24.01.2017 | Noves dades | Turisme

Les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 8,5% interanual a Catalunya al desembre del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. En el conjunt de l'any 2016, les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 6,5% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació hotelera.

llegir

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN). Novembre 2016 [+]

23.01.2017 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) va créixer un 5,0% interanual a Catalunya al novembre del 2016.

llegir

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Novembre 2016 [+]

23.01.2017 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials (IVNI), excloent-hi l'energia, va créixer un 6,7% interanual a Catalunya al novembre del 2016.

llegir

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Novembre 2016 [+]

23.01.2017 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, va augmentar un 8,8% interanual a Catalunya al novembre del 2016.

llegir

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Desembre 2016 [+]

23.01.2017 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) va augmentar un 5,6% interanual a Catalunya al desembre del 2016 i es situa en 88,37 euros.

llegir

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (COMTEC). 2015. Dades definitives [+]

20.01.2017 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

L'any 2015, les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 9,8% a Catalunya respecte a l'any anterior, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

llegir

Comerç amb l'estranger (COMEST). 2015. Dades definitives [+]

20.01.2017 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

L'any 2015 les exportacions van créixer un 6,0% i les importacions un 5,6% respecte a un any enrere, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

llegir

Enquesta de clima empresarial (CLEM). IV/2016 [+]

20.01.2017 | Noves dades | Empreses · Finances

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al primer trimestre del 2017 registren un saldo de 10,2 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

llegir

Xifres de Catalunya 2017 [+]

19.01.2017 | Nou producte

L'Idescat ha editat el fullet Xifres de Catalunya 2017, en què es presenta una selecció de les estadístiques bàsiques de Catalunya comparades amb les d'Espanya i de la Unió Europea.

llegir

Estadística de naixements, defuncions i matrimonis. 2015. Dades definitives [+]

19.01.2017 | Noves dades

Idescat publica dades definitives de l'Estadística de naixements, la de defuncions i la de matrimonis de l'any 2015. Aquest any es van registrar a Catalunya 70.450 nascuts vius i 64.866 defuncions, resultant-ne un creixement natural de 5.584 persones; d'altra banda, es van registrar 27.592 matrimonis.

llegir

Indicadors de confiança empresarial (ICEH). I/2017 [+]

18.01.2017 | Noves dades | Empreses · Finances

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 0,3% en el primer trimestre de 2017 respecte del trimestre anterior, la mateixa variació registrada per al conjunt d'Espanya.

llegir

Índex de preus de consum (IPC). Desembre 2016 [+]

13.01.2017 | Noves dades | Preus

L'IPC va créixer un 1,9% interanual a Catalunya al desembre del 2016.

llegir

Comerç amb l'estranger (COMEST). Octubre 2016 [+]

13.01.2017 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions van decréixer un 1,8% interanual i les importacions un 1,2% a Catalunya a l'octubre del 2016.

llegir

Índex de producció industrial (IPI). Novembre 2016 [+]

11.01.2017 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari va augmentar un 5,5% interanual a Catalunya al novembre del 2016.

llegir

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Novembre 2016 [+]

11.01.2017 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents va créixer un 0,6% interanual al novembre de 2016.

llegir

Despesa del turisme estranger (TURDEST). Novembre 2016 [+]

09.01.2017 | Noves dades | Turisme

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es va situar en 982 milions d'euros al novembre del 2016, xifra que suposa un augment del 1,9% respecte el mateix període de l'any anterior.

llegir

Lliurament dels premis del 5è concurs Planter de Sondeigs i Experiments [+]

31.12.2016 | Notícia

El 6 de juny es va celebrar l'acte de lliurament de premis i diplomes del 5è concurs Planter de Sondeigs i Experiments.

llegir

Turisme estranger (TUREST). Novembre 2016 [+]

30.12.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 1,4% interanual al novembre del 2016.

llegir

Índexs de comerç al detall (ICD). Novembre 2016 [+]

28.12.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 3,1% interanual a Catalunya al novembre del 2016.

llegir

Calendari de difusió de resultats. 2017 [+]

23.12.2016 | Notícia

Ja està disponible el calendari de difusió de resultats de la producció estadística de l'Idescat per a l'any 2017.

llegir

Índex de preus industrials (IPRI). Novembre 2016 [+]

23.12.2016 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 0,8% interanual a Catalunya al novembre del 2016.

llegir

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Novembre 2016 [+]

23.12.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 4,0% interanual a Catalunya al novembre del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

llegir

El Parlament aprova la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i la modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya [+]

22.12.2016 | Notícia

El Parlament de Catalunya ha aprovat el 22 de desembre la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 (PEC 2017-2020). El Pla és l'instrument d'ordenació i de planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat per als propers quatre anys.

llegir

Comptes de la protecció social (CPS). 2010-2014 [+]

22.12.2016 | Noves dades | Protecció social

La despesa en protecció social a Catalunya va arribar als 42.417 milions d'euros l'any 2014, dada que suposava una despesa per habitant de 5.732 euros anuals, un 1% per sobre de l'any anterior i que representava el 21,5% del PIB català.

llegir

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Novembre 2016 [+]

22.12.2016 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 0,2% interanual a Catalunya al novembre del 2016 i es situa en 87,59 euros.

llegir

Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Octubre 2016 [+]

21.12.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) creix un 0,9% interanual a Catalunya a l'octubre del 2016.

llegir

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Octubre 2016 [+]

21.12.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials (IVNI), excloent-hi l'energia, creix un 1,1% interanual a Catalunya a l'octubre del 2016.

llegir

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Octubre 2016 [+]

21.12.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 3,8% interanual a Catalunya a l'octubre del 2016.

llegir

Estimacions de població (EP). 2015. Dades definitives [+]

21.12.2016 | Noves dades | Xifres de població

La població resident a Catalunya va augmentar un 3,2 per mil l'any 2015 i va assolir una xifra de 7.448.332 habitants, segons les Estimacions postcensals de població. L' augment és resultat d'un creixement natural de 5.584 persones (70.450 naixements menys 64.866 defuncions), un saldo migratori amb la resta d'Espanya de 5.103 persones i un saldo migratori amb l'estranger de 12.891 persones.

llegir

Publicació revista SORT [+]

20.12.2016 | Notícia

S'ha publicat el número 2 del volum 40 corresponent al període juliol-desembre del 2016 de la revista SORT amb la inclusió de set articles.

llegir

Enquesta contínua de llars (ECLL). 2014-2015 [+]

20.12.2016 | Noves dades | Llars, famílies i matrimonis

L'Idescat publica per primera vegada els resultats de l'Enquesta contínua de llars referent als anys 2014 i 2015. El nombre de llars a Catalunya l'any 2015 era de 2.948.900. El tipus de llars més freqüent era el d'un sol nucli, que representava el 70,0%.

llegir

Padró municipal d'habitants (PMH). 1 de gener del 2016. Xifres oficials [+]

19.12.2016 | Noves dades | Xifres de població

La població oficial de Catalunya a 1 de gener del 2016 és de 7.522.596 habitants desglossats en 3.825.228 dones i 3.697.368 homes.

llegir

Enquesta d'estructura salarial (EES). 2014 [+]

19.12.2016 | Noves dades | Treball

El salari brut mitjà anual per treballador a Catalunya va ser de 23.927,17 euros l'any 2014, un 1,3% menys que l'any anterior, segons l'Enquesta d'estructura salarial. El salari brut anual de les dones va decréixer un 2,0% interanual i es va situar en 20.324,88 euros, mentre que el dels homes va ser de 27.447,71 euros, un 0,9% menys que el 2013.

llegir

Producte interior brut. Comarques i municipis. (PIBC). 2013-2014 i avanç municipis 2015 [+]

19.12.2016 | Noves dades | Macromagnituds

Martorell, amb 80.100 euros, va ser el municipi amb el PIB per habitant més elevat de Catalunya el 2014 (entre els municipis de més de 5.000 habitants), seguit de Castellbisbal (70.700 euros) i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (66.500 euros).

llegir

Enquesta trimestral de cost laboral (ECL). III/2016 [+]

16.12.2016 | Noves dades | Treball

El cost laboral per treballador i mes és de 2.544,55 euros a Catalunya al tercer trimestre del 2016, un 0,6% menys que al mateix trimestre del 2015.

llegir

Producte interior brut (PIB). Base 2010. IV/2016 [+]

15.12.2016 | Noves dades | Macromagnituds

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 3,4% interanual i del 0,7% intertrimestral al tercer trimestre del 2016.

llegir

Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS). III/2016 [+]

15.12.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 3,8% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2016.

llegir

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (COMTEC). III/2016 [+]

14.12.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions catalanes de productes industrials d'alt contingut tecnològic han assolit un valor de 1.599,7 milions d'euros al tercer trimestre del 2016, xifra que representa un augment del 5,6% interanual.

llegir

Índex de preus de consum (IPC). Novembre 2016 [+]

13.12.2016 | Noves dades | Preus

L'IPC creix un 1,0% interanual a Catalunya al novembre del 2016.

llegir

Dossier: "Els centres de serveis socials a Catalunya. 2014" [+]

13.12.2016 | Nou producte

L'Idescat publica el dossier "Els centres de serveis socials a Catalunya. 2014" (PDF), que és el número 20 de la col·lecció "Dossiers Idescat".

llegir

Comerç amb l'estranger (COMEST). Setembre 2016 [+]

12.12.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions creixen un 2,4% interanual i les importacions un 1,4% a Catalunya al setembre del 2016.

llegir

Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda (PPSR). Pensions contributives de la Seguretat Social. 2015 [+]

07.12.2016 | Noves dades | Protecció social

L'any 2015, a Catalunya es rebien un total de 1.668.604 pensions contributives amb un import anual de 21.465 milions d'euros. Aquest volum econòmic representava més del 10% del PIB de Catalunya i un increment del 3% respecte de l'any 2014.

llegir

Despesa del turisme estranger (TURDEST). Octubre 2016 [+]

05.12.2016 | Noves dades | Turisme

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.459 milions d'euros a l'octubre del 2016, xifra que suposa un augment del 4,8% respecte el mateix període de l'any anterior.

llegir

Índex de producció industrial (IPI). Octubre 2016 [+]

05.12.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 2,1% interanual a Catalunya a l'octubre del 2016.

llegir

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Octubre 2016 [+]

02.12.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents disminueix un 1,5% interanual a l'octubre de 2016.

llegir

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI). Setembre 2016 [+]

01.12.2016 | Noves dades | Treball

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,8% al setembre del 2016 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.032.136 persones.

llegir

Estadística de l'audiovisual a Catalunya (EAUVI). 2014 [+]

01.12.2016 | Noves dades | Cultura · Llengua

El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya durant l'any 2014 va ser de 1.537 milions d'euros, un 18% del total d'Espanya, percentatge inferior en tres punts al registrat l'any anterior.

llegir

Índexs de comerç al detall (ICD). Octubre 2016 [+]

30.11.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 0,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2016.

llegir

Turisme estranger (TUREST). Octubre 2016 [+]

30.11.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 2,6% interanual a l'octubre del 2016.

llegir

Posició competitiva en el sector industrial (PCSI). II/2016 [+]

30.11.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana al segon trimestre de 2016 en relació amb els països industrialitzats, mostra un retrocés de 2 punts percentuals en termes interanuals.

llegir

Ordenació per data

Selecció de tipus

Què és l'RSS?

L'RSS és un estàndard que facilita l'accés automatitzat a continguts d'actualització freqüent d'un lloc web.

Com utilitzar l'RSS?

Per llegir el contingut d'un canal RSS podeu utilitzar:

  • programari especialitzat en aquesta funció, anomenat lector o agregador d'RSS o de notícies
  • un navegador que suporti aquest format
  • un servei web (agregador web) que us permeti seguir els vostres canals preferits o incorporar-los a un portal

Per començar a llegir les notícies del canal cal que copieu la ubicació de l'enllaç de la icona RSS (botó dret del ratolí) i l'enganxeu en el vostre programa de lectura d'RSS.

Més informació

Consulteu el nostre catàleg d'RSS.

Idescat. Novetats

Aquest canal anuncia l'aparició de nous productes i serveis, les actualitzacions més importants de dades estadístiques i les principals notícies del lloc web de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Sou aquí:

  • Novetats RSS