Estadística de distribució personal de la renda i risc de pobresa M

L'Estadística de distribució personal de la renda i risc de pobresa mesura la incidència i composició de la pobresa mitjançant l'establiment d'un llindar de risc de pobresa. A més, ofereix informació sobre la distribució personal de la renda a partir dels ingressos anuals nets. D'altra banda, aporta dades sobre les privacions de les llars, les condicions dels habitatges i l'indicador de risc de pobresa o exclusió social harmonitzat.

Es tracta d'una estadística de periodicitat anual que presenta els resultats per al conjunt de Catalunya.

L'Idescat elabora l'Estadística de distribució personal de la renda i risc de pobresa a partir de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.

Taules disponibles [+] T=Taula

Vegeu també

25.11.2015