Saltar al contingut principal

Finances públiques

El municipi en xifres

Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.

Informació relacionada

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda publica informació detallada sobre els pressupostos de la Generalitat, entitats autònomes, empreses públiques i altres organismes dependents, així com de l'estat d'execució del pressupost en la publicació Nota de Conjuntura Econòmica.

La Direcció General d'Administració Local recopila informació de tots els municipis de Catalunya, on s'inclouen les principals dades pressupostàries.

La Sindicatura de Comptes elabora informació sobre les finances de la Generalitat i l'Administració local.

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat ofereix informació pressupostària de les administracions públiques (Administració central, autonòmica, local i empreses públiques).

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre finances públiques.