Condicions de vida

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicadors destacats Període Valor
Renda anual201612.660 €
Renda mitjana neta per persona
Índex de Gini201631,4
Grau de desigualtat en la renda de 0 a 100
Població en risc de pobresa201619,2 %
Població per sota el llindar de pobresa
Temps dedicat al treball remunerat201134,2 %
Població que hi dedica temps diari sobre el total
Indicadors de demografia i qualitat de vida
Informació estructural dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de la Unió Europea
Catalunya comparada amb Europa mitjançant els indicadors d'Eurostat.
Indicadors socials territorials
Informació estructural dels principals indicadors que descriuen l'evolució temporal i territorial de Catalunya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.

Informació relacionada

La nota explicativa Quines dades de renda i pobresa publica l'Idescat? presenta una ressenya de cadascuna de les dues fonts existents i n'explica l'abast i la relació que existeix entre elles.

L'Idescat també ha difós el document Comptes satèl·lit de producció domèstica 2001. Aquests comptes s'engloben dins de la comptabilitat satèl·lit, emmarcada en el projecte Taules Input-Output de Catalunya 2001 (TIOC-2001). Les fonts necessàries per elaborar aquests comptes són les TIOC-2001, l'Enquesta de l'ús del temps i l'Enquesta d'estructura salarial.

Sou aquí:

  • Tema
  • Condicions de vida