Saltar al contingut principal

NSTR (ca) Nomenclatura uniforme de mercaderies per a les estadístiques de transport, revisada. NSTR agregada català 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1967
Català
TemaAgregat NSTR agregada català
Descripció
01Cereals (inclosos els utilitzats per a pinsos animals)
Tema01Cereals (inclosos els utilitzats per a pinsos animals)
02Patates. Altres fruites i vegetals frescos o congelats
Tema02Patates
Tema03Altres fruites i vegetals frescos o congelats
03Animals vius. Bleda-rave sucrera
Tema00Animals vius
Tema06Bleda-rave sucrera
04Fusta i suro
Tema05Fusta i suro
05Llana, cotó, fibres artificials o sintètiques i altres matèries primes d'origen animal o vegetal
Tema04Materies tèxtils i fibres artificials o sintètiques
Tema09Altres matèries primes d'origen animal o vegetal
06Productes alimentaris i farratges
Tema11Sucres
Tema12Begudes
Tema13Estimulants i espècies
Tema14Productes alimentaris peribles
Tema16Altres productes alimentaris no peribles i llúpol
Tema17Aliments per a animals i rebuigs alimentaris
07Llavors i fruits oleaginosos; olis i greixos
Tema18Llavors i fruits oleaginosos; olis i greixos
08Combustibles minerals sòlids
Tema21Hulla
Tema22Lignit i torba
Tema23Coc
09Petroli brut
Tema31Petroli brut
10Derivats del petroli
Tema32Combustibles derivats
Tema33Hidrocarburs gasosos, liquats o comprimits
Tema34Derivats no combustibles
11Minerals de ferro. Residus de ferro i acer i pols dels alts forns
Tema41Minerals de ferro
Tema46Residus de ferro i acer i pols dels alts forns
12Minerals i residus no fèrrics
Tema45Minerals i residus no fèrrics
13Productes metàl·lics
Tema51Fosa de ferro i acer brut; ferroaliatges
Tema52Productes semisiderúrgics laminats
Tema53Lingots, perfils, filferro i material de via fèrria, de ferro o d'acer
Tema54Xapes, bandes, fleixos i tires d'acer
Tema55Productes tubulars de fosa, de ferro o d'acer i els seus accessoris
Tema56Metalls no fèrrics
14Ciment i cal. Altres materials per a la construcció manufacturats
Tema64Ciment i cal
Tema69Altres materials per a la construcció manufacturats
15Minerals en brut i manufacturats
Tema61Sorra, grava, argila i escòries
Tema62Sal, pirites de ferro sense torrar i sofre
Tema63Altres pedres, terres i minerals
Tema65Guix
16Adobs
Tema71Adobs naturals
Tema72Adobs químics
17Productes carboquímics
Tema83Productes carboquímics
18Productes químics bàsics. Òxid d'alumini. Altres productes químics
Tema81Productes químics bàsics
Tema82Òxid i hidròxid d'alumini
Tema89Altres productes químics
19Pasta de paper i rebuigs de paper
Tema84Pasta de paper i rebuigs de paper
20Material de transport. Maquinària agrícola. Altra maquinària, aparells, motors i les seves parts
Tema91Material de transport
Tema92Tractors, maquinària i material agrícola
Tema93Altra maquinària, aparells, motors i les seves parts
21Productes metàl·lics
Tema94Productes metàl·lics
22Vidre, vidrieria i productes ceràmics
Tema95Vidre, vidrieria i productes ceràmics
23Cuir i pell, productes tèxtils i peces de vestir. Altres articles manufacturats
Tema96Cuir i pell, productes tèxtils i peces de vestir
Tema97Altres articles manufacturats
24Articles diversos
Tema99Articles diversos