Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
1970
Català
TemaNACE-70 (ca) abreujada
Divisions Classes Descripció
0Agricultura, caça, silvicultura i pesca
01Agricultura i caça
02Silvicultura
03Pesca
1Energia i aigua
11Extracció i aglomeració combustibles sòlids
12Coqueries
13Extracció de petroli i gas natural
14Refinació de petroli
15Indústries de combustibles nuclears
16Energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
17Captació, depuració i distribució d'aigua
2Minerals no energ. i derivats. Ind. químiques
21Extracció i preparació de minerals metàl·lics
22Producció i primera transformació de metalls
23Minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
24Indústries de productes minerals no metàl·lics
25Indústries químiques
26Producció de fibres artificials i sintètiques
3Transformació dels metalls. Mecànica precisió
31Prod. metàl·lics (llevat material transport)
32Construcció de maquinària i equips mecànics
33Construcció màquines d'oficina i ordinadors
34Construcció elèctrica i electrònica
35Vehicles automòbils i peces de recanvi
36Construcció d'altres materials de transport
37Instruments de precisió, òptica i similars
4Altres indústries manufactureres
41Productes alimentaris, begudes i tabac
42Productes alimentaris, begudes i tabac
43Indústries tèxtils
44Indústries del cuir
45Indústries del calçat i vestit
46Indústries de la fusta i mobles de fusta
47Paper i articles der. Arts gràfiques i edició
48Transformació cautxú i matèries plàstiques
49Altres indústries manufactureres
5Construcció i enginyeria civil
50Construcció i enginyeria civil
6Comerç, restaurants i hoteleria. Reparacions
61Comerç a l'engròs (llevat del de recuperació)
62Recuperació
63Intermediaris del comerç
64Comerç al detall
65Comerç al detall
66Restaurants i hoteleria
67Reparació de béns de consum i de vehicles
7Transport i comunicacions
71Ferrocarril
72Altres serveis de transport terrestre
73Navegació interior
74Transport marítim i de cabotatge
75Transport aeri
76Activitats afins al transport
77Ag. viatges, intermediaris transp. i dipòsits
79Comunicacions
8Institucions financeres, serveis i lloguers
81Institucions financeres
82Assegurances
83Auxiliars financers. Activitats immobiliàries
84Lloguer de béns mobles
85Lloguer de béns inmobles propis
9Altres serveis
00Representacions diplomàtiques i org. internacionals
91Administració pública, defensa i SS
92Serveis d'higiene pública, adm. de cementiris
93Ensenyament
94Investigació i desenvolupament
95Sanitat i serveis veterinaris
96Altres serveis prestats a la col.lectivitat
97Serveis recreatius i altr. serveis culturals
98Serveis personals
99Serveis domèstics