CUCI-REV.3 (ca) Classificació uniforme per al comerç internacional. Abreujada Metodologia 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Mundial
--
1988
Català
TemaCUCI-REV.3 (ca) abreujada
Seccions Divisions Grups Descripció
0Productes alimentaris i animals vius
00Animals vius
001Animals vius
01Carn i les seves preparacions
011Carn de boví fresca, refrigerada o congelada
012Altres carns fresques, refrigerades o congelades
016Carn salada, assecada o fumada i farines de carn
017Preparacions o conserves de carn i despulles de carn
02Productes lactis i ous d'aviram
022Llet i productes lactis (excepte mantega i formatge)
023Mantega i altres greixos de la llet
024Formatges i mató
025Ous, rovell d'ous fresc i deshidratat, albúmina d'ou
03Peix, crustacis i mol·luscs, i les seves preparacions
034Peix fresc, refrigerat o congelat
035Peix assecat, salat o en salmorra i fumat
036Crustacis, mol·luscs i invertebrats aquàtics
037Preparacions o conserves peix, crustacis i mol·luscs
04Cereals i les seves preparacions
041Blat (inclosa l'espelta) i mestall, sense moldre
042Arròs
043Ordi sense moldre
044Blat de moro (excepte el dolç) sense moldre
045Altres cereals sense moldre
046Sèmola i farina de blat i farina de mestall
047Altres sèmoles i farines de cereals
048Preparacions de cereals, de farina de fruites o llegums
05Llegums i fruites
054Llegums frescos, refrigerats i sim., arrels i sim. ncaa
056Preparacions o conserves de llegums i arrels ncaa
057Fruites i fruita seca (excepte de l'oleaginosa)
058Preparacions i conserves de fruites (excepte sucs)
059Sucs de fruites o llegums, sense fermentar ni alcohol
06Sucres i preparacions de sucre i de mel
061Sucres, melassa i mel
062Articles de confiteria preparats amb sucre
07Cafè, te, cacau i espècies i les seves preparacions
071Cafè i succedanis del cafè
072Cacau
073Xocolata i altres preparacions que continguin cacau
074Te i mate
075Espècies
08Pinso per a animals (excepte de cereals sense moldre)
081Pinso per a animals (excepte de cereals sense moldre)
09Productes i preparacions comestibles diverses
091Margarina i sagí de pastisseria
098Productes i preparacions comestibles ncaa
1Begudes i tabac
11Begudes
111Begudes no alcohòliques ncaa
112Begudes alcohòliques
12Tabac i els seus productes
121Tabac sense elaborar i residus de tabac
122Tabac manufacturat
2Matèries en brut no comestibles (excepte combustibles)
21Cuirs, pells i pells fines, sense adobar
211Cuirs i pells (excepte pells fines), sense adobar
212Pells fines sense adobar
22Llavors i fruits oleaginosos
222Llavors i fruits oleaginosos per a olis suaus
223Llavors i fruits oleaginosos per a altres olis
23Cautxú en brut (inclosos el sintètic i el regenerat)
231Cautxú natural, balata i gomes similars (inclòs làtex)
232Cautxú sintètic i regenerat, residus cautxú no endurit
24Suro i fusta
244Suro natural, suro en brut i residus de suro
245Llenya (excepte residus de fusta) i carbó vegetal
246Fusta en estelles o partícules i residus de fusta
247Fusta en brut o simplement escairada
248Fusta treballada i travesses per a vies fèrries
25Pasta de paper i residus de paper
251Pasta de paper i residus de paper
26Fibres tèxtils (excepte llana pentinada) i rebutjos
261Seda
263Cotó
264Jute i altres fibres del líber sense filar i rebutjos
265Altres fibres tèxtils vegetals sense filar i rebutjos
266Fibres sintètiques per a les filatures
267Altres fibres manufacturades per a filatura i rebutjos
268Llana i altres pèls d'animals (inc. blens de llana)
269Roba vella i altres articles tèxtils vells i draps
27Adobs en brut (exc. del capítol 56) i minerals en brut
272Adobs en brut (exc. del capítol 56)
273Pedra, sorra i grava
274Sofre i pirita de ferro sense torrar
277Abrasius naturals ncaa (inc. diamants industrials)
278Altres minerals en brut
28Minerals metàl·lics i els seus residus
281Minerals de ferro amb els concentrats
282Residus ferrosos i lingots refosos de ferro o d'acer
283Minerals de coure amb els concentrats i mates de coure
284Minerals de níquel amb els concentrats
285Minerals d'alumini amb els concentrats (inc. alúmina)
286Minerals d'urani i de tori amb els concentrats
287Minerals de metalls comuns amb els concentrats ncaa
288Residus no ferrosos de metalls comuns ncaa
289Minerals de metalls preciosos amb els concentrats
29Productes animals i vegetals, en brut, ncaa
291Productes animals en brut ncaa
292Productes vegetals en brut ncaa
3Combustibles minerals i lubrificants i productes afins
32Hulla, coc i briquetes
321Hulla, polvoritzada o no, sense aglomerar
322Briquetes, lignit i torba
325Cocs d'hulla, lignit o torba i carbó de retorta
33Petroli, productes derivats del petroli i afins
333Olis crus de petroli o de minerals bituminosos
334Olis de petroli o minerals bituminosos (excepte crus)
335Residus derivats del petroli ncaa i productes afins
34Gas natural i manufacturat
342Propà i butà liquats
343Gas natural liquat o no liquat
344Gasos de petroli i altres hidrocarburs gasosos ncaa
345Gas de carbó, d'aigua i pobre (excepte de petroli)
35Energia elèctrica
351Energia elèctrica
4Olis, greixos i ceres, d'origen animal i vegetal
41Olis i greixos d'origen animal
411Olis i greixos d'origen animal
42Olis i greixos vegetals, en brut i refinats
421Olis i greixos vegetals, en brut i refinats, suaus
422Olis i greixos vegetals, en brut i refinats (exc.suaus)
43Olis i greixos elaborats i mescles ncaa i ceres
431Olis i greixos elaborats i mescles ncaa i ceres
5Productes químics i afins ncaa
51Productes químics orgànics
511Hidrocarburs ncaa amb els derivats
512Alcohols, fenols, fenols alcohols amb els derivats
513Àcids carboxílics amb els anhídrids i sim., i derivats
514Compostos de funcions nitrogenades
515Compostos orgànics i inorgànics, àcids nucleics i sals
516Altres productes químics orgànics
52Productes químics inorgànics
522Elements químics inorgànics, òxids i sals halogenades
523Sals i peroxisals, metàl·liques, d'àcids inorgànics
524Altres productes químics inorgànics
525Materials radioactius i afins
53Matèries tintòries, adobadores i colorants
531Matèries colorants sintètiques i laques, i preparats
532Extrets, tintoris i adobadors, sintètics
533Pigments, pintures, vernissos i productes afins
54Productes medicinals i farmacèutics
541Productes medicinals i farmacèutics (exc. medicaments)
542Medicaments (inclosos els veterinaris)
55Olis essencials, productes de perfumeria i de neteja
551Olis essencials, aromatitzants i saporífics
553Productes perfumeria, cosmètica i tocador (exc. sabons)
554Sabó i productes per netejar i polir
56Adobs (excepte del grup 272)
562Adobs (excepte del grup 272)
57Plàstics en formes primàries
571Polímers d'etilè en formes primàries
572Polímers d'estirè en formes primàries
573Polímers de clorur de vinil i sim., en formes primàries
574Polièters i polièsters en formes primàries
575Altres plàstics en formes primàries
579Retalls i residus de plàstics
58Plàstics en formes no primàries
581Tubs, canons i mànegues, de plàstic
582Planxes, pel·lícules, cintes i tires, de plàstic
583Monofilaments > 1 mm, barretes i perfils, de plàstic
59Matèries i productes químics ncaa
591Insecticides, raticides i sim., per a venda al detall
592Midons, inulina, gluten blat, albuminoides i coles
593Explosius i productes de pirotècnia
597Additius, anticongelants, lubrificants i similars
598Productes químics diversos ncaa
6Articles manufacturats classificats segons material
61Cuir i manufactures ncaa i pells fines adobades
611Cuir
612Manufactures de cuir ncaa, talabarderia i basteria
613Pells fines adobades i retalls, acoblades o no
62Manufactures del cautxú ncaa
621Productes de cautxú (pastes, planxes, fils i tubs)
625Pneumàtics, bandes, faixes i cambres aire, de cautxú
629Articles de cautxú ncaa
63Manufactures del suro i de fusta (excepte mobles)
633Manufactures de suro
634Fullola, aglomerat i fusta treballada ncaa
635Manufactures de fusta ncaa
64Paper, cartó i articles de paper o cartó
641Paper i cartó
642Paper i cartó retallats i articles de paper o cartó
65Filatures, teixits, articles tèxtils ncaa i afins
651Filatures de fibres tèxtils
652Teixits de cotó (excepte els estrets o especials)
653Teixits de fibres manufacturades (excepte els estrets)
654Altres teixits de fibres tèxtils
655Teixits de punt o ganxet ncaa
656Tul, puntes, passamaneria i altres articles merceria
657Filatures i teixits, especials, de fibres tèxtils
658Articles confeccionats de matèries tèxtils ncaa
659Revestiments tèxils de terres (com ara moquetes)
66Manufactures de minerals no metàl·lics ncaa
661Calç, ciment i mat. construcció (exc. vidre i argila)
662Materials de construcció d'argila i refractaris
663Manufactures de minerals ncaa
664Vidre
665Articles de vidre
666Articles de ceràmica
667Pedres precioses i semiprecioses, en brut o treballades
67Ferro i acer
671Ferro colat i sim., pols ferro i acer i ferroaliatges
672Formes primàries de ferro i productes semiacabats
673Productes laminats de ferro o acer no aliat, no xapats
674Productes laminats de ferro o acer no aliat, xapats
675Productes laminats plans d'acer d'aliat
676Barres, angles, perfils i similars, de ferro o acer
677Carrils i elements per a vies fèrries, de ferro o acer
678Filferro de ferro o d'acer
679Tubs, canons i accessoris per a tubs, de ferro o d'acer
68Metalls no fèrrics
681Plata, platí i altres metalls del grup del platí
682Coure
683Níquel
684Alumini
685Plom
686Zinc
687Estany
689Altres metalls comuns no fèrrics per a metal·lúrgia
69Manufactures de metalls ncaa
691Estructures i components de ferro, acer o alumini ncaa
692Recipients de metall per a emmagatzematge o transport
693Articles de filferro i enreixats per a tanques
694Claus, cargols i sim., de ferro, acer, coure o alumini
695Eines d'ús manual o d'ús en màquines
696Ganivets
697Estris domèstics de metalls comuns ncaa
699Manufactures de metalls comuns ncaa
7Maquinària i equips de transport
71Maquinària i equips generadors de força
711Calderes de vapor i d'aigua sobreescalfada
712Turbines vapor d'aigua i els components ncaa
713Motors d'èmbol de combustió i els components ncaa
714Màquines i motors no elèctrics i els components ncaa
716Aparells elèctrics rotatius i els components ncaa
718Màquines generadores potència i els components ncaa
72Maquinària especial per a determinades indústries
721Maquinària agrícola i els components, excepte tractors
722Tractors
723Maquinària d'enginyeria civil i de contrucció
724Maquinària tèxtil, pel cuir i pell, i components ncaa
725Maquinària per a la fabricació i tallament de paper
726Màquinària per imprimir i enquadernar i els components
727Maquinària per a indústries alimentàries i components
728Maquinària per a altres indústries i components ncaa
73Maquinària per treballar metalls
731Màquines eines per treballar metalls per remoció
733Màquines eines per treballar metalls, exc. per remoció
735Components de màquines eines per a metalls i portaeines
737Màquines per treballar metalls (exc. màquines eines)
74Maquinària industrial i els components ncaa
741Equips de calefacció i refrigeració i components ncaa
742Bombes i elevadors, per a líquids, i components
743Altres bombes, ventiladors i campanes i components
744Equips mecànics de manipulació i components ncaa
745Altres màquines i aparells mecànics no elèctrics ncaa
746Rodaments de boles, de rodets o d'agulles
747Claus, vàlvules i accessoris de canonades, tancs i sim.
748Arbres de transmissió, coixinets, engranatges i sim.
749Components i accessoris no elèctrics de màquines ncaa
75Màquines d'oficina i de processament de dades
751Màquines d'oficina
752Màquines de processament dades i lectors òptics
759Components i accessoris per a màquines grups 751 i 752
76Aparells per a telecomunicacions i enregistrament de so
761Receptors de televisió i reproductors de so o televisió
762Radioreceptors, combinats o no, amb rellotge
763Enregistradors o reproductors de so i imatge
764Equips de telecomunicacions i components
77Maquinària i aparells elèctrics ncaa i els components
771Maquinària per a la producció d'electricitat
772Aparells elèctrics, resistències i circuits impresos
773Equips per a distribució d'electricitat ncaa
774Aparells elèctrics medicoquirúrgics i similars
775Aparells d'ús domèstic, elèctrics o no, ncaa
776Vàlvules, díodes, transistors i circuits integrats
778Màquines i aparells elèctrics ncaa
78Vehicles de carretera (inclosos els aerolliscadors)
781Automòbils i vehicles per al transport de persones
782Vehicles automòbils per al transport de mercaderies
783Vehicles de carretera ncaa
784Components de vehicles automòbils i tractors
785Motocicletes i bibicletes, i cadires de rodes
786Remolcs, altres vehicles sense propulsió i contenidors
79Altres materials de transport
791Vehicles per a ferrocarrils (inclosos aerotrens)
792Aeronaus, naus espacials i similars, i components
793Vaixells, embarcacions i estructures flotants
8Articles manufacturats diversos
81Construccions prefabricades i accessoris sanitaris
811Construccions prefabricades
812Aparells i accessoris sanitaris, d'aigua i calefacció
813Aparells i accessoris d'enllumenat ncaa
82Mobles, llits, matalassos, somiers i similars
821Mobles, llits, matalassos, somiers i similars
83Articles de viatge, bosses de mà, carteres i similars
831Articles de viatge, bosses de mà, carteres i similars
84Peces de vestir i els seus accessoris
841Roba per a homes o nens, excepte de punt
842Roba per a dones o nenes, excepte de punt
843Roba de punt per a homes o nens
844Roba de punt per a dones o nenes
845Altres peces de vestir de punt o d'altres teixits ncaa
846Accessoris de vestir, de punt o d'altres teixits
848Peces de vestir no tèxtils, barrets i lligadors
85Calçat
851Calçat
87Aparells professionals, científics i de control ncaa
871Instruments i aparells d'òptica ncaa
872Instruments i aparells de medicoquirúrgics ncaa
873Mesuradors i comptadors ncaa
874Instruments i aparells de mesura i control ncaa
88Aparells de fotografia i òptica ncaa i rellotges
881Aparells i equips fotogràfics ncaa
882Materials fotogràfics i cinematogràfics
883Pel·lícules cinematogràfiques revelades
884Articles d'òptica ncaa
885Rellotges
89Articles manufacturats diversos ncaa
891Armes i municions
892Impresos
893Articles de materials plàstics ncaa
894Cotxets de nen, joguines i articles d'esport
895Articles d'oficina i papereria ncaa
896Objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat
897Joies i objectes de materials preciosos o semipreciosos
898Instruments musicals, discos i suports similars
899Altres articles manufacturats diversos ncaa
9Mercaderies i operacions ncaa
91Paquets postals ncaa
911Paquets postals ncaa
93Operacions i mercaderies especials ncaa
931Operacions i mercaderies especials ncaa
96Monedes (excepte d'or) que no tinguin curs legal
961Monedes (excepte d'or) que no tinguin curs legal
97Or no monetari (excepte de minerals i concentrats d'or)
971Or no monetari (excepte de minerals i concentrats d'or)

Sou aquí: