Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1952
Català
TemaAgrupacions
CodiDescripció
Tema01Agricultura i ramaderia
Tema02Silvicultura, tallada, tala i transport de fusta
Tema03Caça i repoblació
Tema04Pesca
Tema11Extracció de carbó
Tema12Extracció de minerals metàl·lics
Tema13Petroli brut i gas natural
Tema14Extracció de pedres, argiles i sorres
Tema19Extracció de minerals no metàl·lics ncaa i explotació de pedreres
Tema20Indústries fabrils de productes alimentaris, llevat de les indústries de begudes
Tema21Indústries de begudes
Tema22Indústries del tabac
Tema23Indústries tèxtils
Tema24Fabricació de calçat, peces de vestir i altres articles confeccionats amb productes tèxtils
Tema25Indústries de la fusta i del suro, llevat de la fabricació de mobles
Tema26Fabricació de mobles i accessoris i indústries auxiliars
Tema27Fabricació de paper i de productes de paper
Tema28Impremtes, editorials i indústries afins
Tema29Indústries del cuir i productes del cuir, llevat del calçat
Tema30Fabricació de productes de cautxú
Tema31Fabricació de substàncies i productes químics
Tema32Fabricació de productes derivats del petroli i del carbó
Tema33Fabricació de productes minerals no metàl·lics, llevat dels derivats del petroli i del carbó
Tema34Indústries metàl·liques bàsiques
Tema35Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària, equip de transport i mobles
Tema36Construcció de maquinària, llevat de la maquinària elèctrica
Tema37Construcció de maquinària, aparells, accessoris i articles elèctrics
Tema38Construcció de material de transport
Tema39Indústries fabrils diverses
Tema41Oficines de projectes i assaigs per a les indústries de la construcció
Tema42Empreses dedicades a la preparació del terreny en les indústries de la construcció
Tema43Empreses dedicades a cimentacions
Tema44Empreses dedicades a pavimentació
Tema45Empreses dedicades a construir estructures per a les indústries de la construcció
Tema46Empreses dedicades a l'acabament d'obra en les indústries de la construcció
Tema47Empreses dedicades a les instal·lacions en les indústries de la construcció
Tema48Empreses dedicades a les instal·lacions de serveis auxiliars per a les indústries de la construcció
Tema49Altres empreses dedicades a la indústria de la construcció
Tema51Electricitat, gas i vapor
Tema52Proveïment d'aigües i serveis de sanejament
Tema61Comerç a l'engròs i al detall
Tema62Bancs i altres establiments financers
Tema63Companyies d'assegurances
Tema64Comerç de béns immobles
Tema71Transports
Tema72Dipòsits i magatzems (quan aquests s'ofereixin com a servei independent)
Tema73Comunicacions
Tema81Serveis oficials
Tema82Serveis prestats al públic i a les empreses comercials
Tema83Serveis d'esbargiment
Tema84Serveis personals
Tema90Activitats ncaa
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaDivisionsNUM110
2TemaAgrupacionsNUM252
3TemaGrupsNUM3279