Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1952
Català
TemaGrups
CodiDescripció
Tema011Explotacions purament agrícoles
Tema012Explotacions purament ramaderes
Tema013Explotacions mixtes, agrícoles i ramaderes
Tema014Serveis agrícoles i ramaders (executats per empreses independents de les quals s'obté el producte)
Tema021Silvicultura
Tema022Tallada, tala i transport de fusta
Tema031Caça major
Tema032Caça menor
Tema033Caça d'animals nocius o perjudicials
Tema034Serveis de caça i repoblació
Tema041Pesca en aigua salada
Tema042Pesca en aigua dolça
Tema043Serveis de pesca
Tema111Mines d'hulla
Tema112Mines d'antracita
Tema113Mines de lignit
Tema121Extracció de mineral de ferro
Tema122Extracció de minerals metàl·lics, llevat del mineral de ferro
Tema131Extracció de petroli
Tema132Extracció de roques oleògenes
Tema133Extracció de gas natural
Tema141Extracció de pedres calcàries
Tema142Extracció d'argiles i margues (incloses les refractàries)
Tema143Extracció de caolins
Tema144Extracció de sorres silícies i pedra per a grava
Tema145Extracció de pissarres
Tema191Extracció de sals (alcalines i alcalinotèrries)
Tema192Extracció de fosfats
Tema193Extracció de minerals de sofre (llevat de les pirites)
Tema194Extracció d'asfalts
Tema195Extracció d'espat fluor o fluorita
Tema196Extracció de terres de trípoli (sílice-fòssil o Kieselguhr)
Tema198Extracció de minerals no metàl·lics ncaa
Tema199Explotació de pedreres ncaa
Tema201Sacrifici de bestiar, preparació i conservació de carn
Tema202Fabricació de productes lactis
Tema203Indústries de conservació i envasament de fruites i llegums
Tema204Conservació i envasament de peix i marisc
Tema205Elaboració de productes de molí
Tema206Elaboració de productes de fleca
Tema207Enginys i refineries de sucre
Tema208Elaboració de productes derivats del cacau, xocolata i confitures
Tema209Indústries alimentàries diverses
Tema211Fabricació i rectificació d'alcohols i elaboració de begudes espirituoses
Tema212Indústries vinícoles i sidreries
Tema213Fabricació de cervesa i de malt
Tema214Fabricació de begudes analcohòliques i aigües gasoses
Tema221Indústries del tabac en general
Tema222Fabricació de picadura
Tema223Fabricació de cigarrets
Tema224Fabricació de cigars
Tema225Fabricació de tabac per a mastegar i rapè
Tema231Preparació, filatura, teixidura i acabament de tèxtils
Tema232Fàbriques de gèneres de punt
Tema233Fàbriques de cordam, soga i cordill
Tema239Fabricació de tèxtils ncaa
Tema241Fabricació de calçat, llevat del calçat de cautxú
Tema242Reparació de calçat
Tema243Fabricació de peces de vestir, llevat del calçat
Tema244Articles confeccionats de matèries tèxtils, llevat de peces de vestir
Tema251Indústries de la primera transformació de la fusta
Tema252Indústries de la segona transformació de la fusta
Tema253Indústries de tractaments de la fusta (assecatge, estufament, creosotatge, coloració, envelliment, injecció, impregnació, etc.)
Tema254Indústries del suro
Tema259Altres indústries de la fusta i del suro
Tema261Fabricació de mobles de fusta
Tema262Fabricació de mobles metàl·lics
Tema263Indústries de l'entapissament i decorat
Tema264Fabricació de mobles de vímet i jonc
Tema265Fabricació de mobles, llevat dels de fusta, metàl·lics, de vímet i jonc
Tema266Fabricació de mampares, persianes i tanques
Tema268Fabricació d'accessoris de mobles
Tema269Altres indústries auxiliars del moble (talla, daurada, marqueteria, envernissament, pirogravat, etc.)
Tema271Fàbriques de pastes, paper i cartó
Tema272Fabricació d'articles de pasta de fusta, paper i cartó
Tema281Tipografies (impremtes)
Tema282Indústries de planigrafia i litografia
Tema283Indústries de reproducció impressa
Tema284Indústries de l'enquadernació
Tema285Indústries de la premsa periòdica
Tema291Adoberies i tallers d'acabament
Tema292Confecció d'articles de cuir, llevat del calçat i altres peces de vestir
Tema301Obtenció de cautxú
Tema302Fabricació i reparació de pneumàtics i bandes
Tema303Fabricació d'articles continus de cautxú
Tema304Fabricació d'articles emmotllats de cautxú
Tema305Fabricació d'articles de cautxú per immersió
Tema306Fabricació de dissolucions de cautxú
Tema307Cautxutat de teixits
Tema308Fabricació de calçat de cautxú i les seves parts
Tema309Altres indústries del cautxú
Tema311Fabricació de productes químics industrials i essencials
Tema312Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals
Tema319Fabricació de productes químics diversos
Tema321Refineries de petroli
Tema322Forns de coc
Tema329Fabricació de productes derivats del petroli i del carbó
Tema331Fabricació de productes d'argila per a la construcció
Tema332Fabricació de vidre i productes de vidre
Tema333Fabricació de ceràmica, pisa i terrisseria
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaDivisionsNUM110
2TemaAgrupacionsNUM252
3TemaGrupsNUM3279