CCPA-2014 (ca) Classificació catalana de productes per activitats 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 114/2014, de 29 de juliol
2014
Català
TemaDivisions
CodiDescripció
Tema01Productes de l'agricultura, la ramaderia, la caça i serveis que s'hi relacionen
Tema02Productes de la silvicultura i l'explotació forestal, i serveis de suport
Tema03Peix i altres productes de la pesca; productes de l'aqüicultura i serveis relacionats amb la pesca
Tema05Hulla, antracita i lignit
Tema06Petroli brut i gas natural
Tema07Minerals metàl·lics
Tema08Minerals no metàl·lics ni energètics
Tema09Serveis de suport a les indústries extractives
Tema10Productes alimentaris
Tema11Begudes
Tema12Tabac manufacturat
Tema13Productes tèxtils
Tema14Peces de vestir
Tema15Cuir, productes de cuir i calçat
Tema16Fusta, suro i productes de fusta i suro (excepte mobles); articles de cistelleria i esparteria
Tema17Productes de la indústria de paper
Tema18Serveis d'impressió i de reproducció de material enregistrat
Tema19Carbó de coc i productes de la refinació del petroli
Tema20Productes químics
Tema21Productes farmacèutics
Tema22Productes de cautxú i productes plàstics
Tema23Altres productes minerals no metàl·lics
Tema24Productes de metal·lúrgia i productes metàl·lics
Tema25Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Tema26Productes informàtics, electrònics i òptics
Tema27Maquinària i materials elèctrics
Tema28Maquinària i equips ncaa
Tema29Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Tema30Altres materials de transport
Tema31Mobles
Tema32Altres productes manufacturats
Tema33Serveis de reparació i instal·lació de maquinària i equips
Tema35Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
Tema36Aigua natural; serveis de tractament i distribució d'aigua
Tema37Serveis de recollida i tractament d'aigües residuals
Tema38Serveis de recollida, tractament i eliminació de residus; serveis de valorització
Tema39Serveis de sanejament i altres serveis de gestió de residus
Tema41Edificis i treballs de construcció d'edificis
Tema42Obres d'enginyeria civil i treballs de construcció per a obres d'enginyeria civil
Tema43Treballs de construcció especialitzats
Tema45Serveis de comerç a l'engròs i al detall i serveis de reparació de vehicles de motor i motocicletes
Tema46Serveis de comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors
Tema47Serveis de comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes
Tema49Serveis de transport terrestre i transport per canonada
Tema50Serveis de transport marítim i per vies de navegació interiors
Tema51Serveis de transport aeri i espacial
Tema52Serveis d'emmagatzematge i serveis auxiliars del transport
Tema53Serveis de correus i missatgeria
Tema55Serveis d'allotjament
Tema56Serveis de menjars i begudes
Tema58Serveis d'edició
Tema59Serveis cinematogràfics, de vídeo i televisió, enregistrament de so i edició musical
Tema60Serveis de programació i emissió de ràdio i televisió
Tema61Serveis de telecomunicacions
Tema62Serveis de programació, consultoria i altres serveis relacionats amb la informàtica
Tema63Serveis d'informació
Tema64Serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions
Tema65Serveis d'assegurances, reassegurances i plans de pensions, excepte els serveis de la Seguretat Social obligatòria
Tema66Serveis auxiliars de la mediació financera i d'assegurances
Tema68Serveis immobiliaris
Tema69Serveis jurídics i de comptabilitat
Tema70Serveis de seus centrals d'empreses i serveis de consultoria en gestió empresarial
Tema71Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i serveis d'anàlisis i assajos tècnics
Tema72Serveis de recerca i desenvolupament científics
Tema73Serveis de publicitat i d'estudis de mercat
Tema74Altres serveis professionals, científics i tècnics
Tema75Serveis veterinaris
Tema77Serveis de lloguer
Tema78Serveis relacionats amb l'ocupació
Tema79Serveis d'agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i serveis que s'hi relacionen
Tema80Serveis de seguretat i d'investigació
Tema81Serveis per a edificis i serveis de jardineria
Tema82Serveis administratius d'oficina i altres serveis auxiliars a les empreses
Tema84Serveis de l'Administració pública, la defensa i la Seguretat Social obligatòria
Tema85Serveis d'educació
Tema86Serveis sanitaris
Tema87Serveis socials amb allotjament
Tema88Serveis socials sense allotjament
Tema90Serveis de creació, artístics i d'espectacles
Tema91Serveis de biblioteques, arxius, museus i altres institucions culturals
Tema92Serveis relacionats amb els jocs d'atzar i les apostes
Tema93Serveis esportius, recreatius i d'entreteniment
Tema94Serveis proporcionats per associacions
Tema95Serveis de reparació d'ordinadors, efectes personals i efectes domèstics
Tema96Altres serveis personals
Tema97Serveis de les llars que donen ocupació a personal domèstic
Tema98Béns i serveis no diferenciats produïts per les llars per a ús propi
Tema99Serveis dels organismes extraterritorials
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF121
2TemaDivisionsNUM288
3TemaGrupsNUM3261
4TemaClassesNUM4575
5TemaCategoriesNUM51342
6TemaSubcategoriesNUM63142
7TemaElementsNUM85780

Sou aquí: