Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2015
Català
TemaClasses CPA-2008
CodiDescripció
Tema0710Minerals de ferro i els concentrats
Tema0729Altres minerals metàl·lics no fèrrics
Tema0811Pedra ornamental i per a la construcció, pedra calcària, guix, creta i pissarra
Tema0812Grava, sorra, argila i caolí
Tema0891Minerals per a productes químics i adobs
Tema0893Sal i clorur de sodi pur; aigua marina
Tema0899Altres minerals no metàl·lics ni energètics
Tema1011Carn fresca i en conserva
Tema1012Carn d'aviram fresca i en conserva
Tema1013Productes carnis i de volateria
Tema1020Peix, crustacis i mol·luscs elaborats i en conserva
Tema1031Patates preparades i en conserva
Tema1032Sucs de fruites i hortalisses
Tema1039Altres fruites i hortalisses preparades i en conserva
Tema1041Olis i greixos vegetals i animals
Tema1042Margarina i greixos comestibles similars
Tema1051Llet i productes lactis
Tema1052Gelats
Tema1061Productes de molineria
Tema1062Midó i productes amilacis
Tema1071Pa i productes de fleca i de pastisseria, frescos
Tema1072Galetes i productes de fleca i de pastisseria de llarga durada
Tema1073Pastes alimentàries, cuscús i productes similars
Tema1081Sucre
Tema1082Cacau, xocolata i productes de confiteria preparats amb sucre
Tema1083Cafè, te i infusions
Tema1084Espècies, salses i condiments
Tema1085Plats i menjars preparats
Tema1086Preparats alimentaris homogeneïtzats i aliments dietètics
Tema1089Productes alimentaris ncaa
Tema1091Aliments preparats per a animals de granja
Tema1092Aliments preparats per a animals de companyia
Tema1101Begudes alcohòliques destil·lades
Tema1102Vins
Tema1103Sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
Tema1104Altres begudes fermentades no destil·lades
Tema1105Cervesa
Tema1106Malt
Tema1107Begudes analcohòliques; aigües minerals i altres aigües embotellades
Tema1200Tabac manufacturat
Tema1310Filats de fibres tèxtils
Tema1320Teixits tèxtils
Tema1330Serveis d'acabament tèxtil
Tema1391Teixits de punt
Tema1392Articles confeccionats amb tèxtils, excepte la roba de vestir
Tema1393Catifes i altres revestiments tèxtils de terres
Tema1394Cordes, cordills, caramells i xarxes
Tema1395Teles sense teixir
Tema1396Productes tèxtils per a usos tècnics i industrials
Tema1399Productes tèxtils ncaa
Tema1411Peces de vestir de cuir
Tema1412Roba de treball
Tema1413Altres peces de vestir exteriors
Tema1414Roba interior
Tema1419Altres peces de vestir i accessoris
Tema1420Articles de pelleteria
Tema1431Calceteria de punt
Tema1439Altres peces de vestir de punt
Tema1511Cuir preparat, adobat o acabat; articles de pelleteria adobats o acabats
Tema1512Articles de marroquineria i viatge, de guarnicioneria i talabarderia
Tema1520Calçat
Tema1610Fusta serrada i planejada, fusta preparada per a ús industrial
Tema1621Fulloles i taulers de fusta
Tema1622Terres de fusta acoblats
Tema1623Altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
Tema1624Envasos i embalatges de fusta
Tema1629Altres productes de fusta; articles de suro, de cistelleria i d'esparteria
Tema1711Pasta de paper
Tema1712Paper i cartó
Tema1721Paper i cartó ondulats, envasos i embalatges de paper i cartó
Tema1722Articles de paper i cartó per a ús domèstic, sanitari i higiènic
Tema1723Articles de papereria
Tema1724Papers pintats
Tema1729Altres articles de paper i de cartó
Tema1811Serveis d'impressió de diaris
Tema1812Altres serveis d'impressió
Tema1813Serveis de preimpressió i serveis auxiliars relacionats amb la impressió
Tema1814Serveis d'enquadernació i serveis relacionats amb l'enquadernació
Tema1820Serveis de reproducció de material enregistrat
Tema1910Productes de forn de coc
Tema1920Productes de refinació de petroli
Tema2011Gasos industrials
Tema2012Colorants i pigments
Tema2013Altres productes bàsics de química inorgànica
Tema2014Altres productes bàsics de química orgànica
Tema2015Adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
Tema2016Plàstics en formes primàries
Tema2017Cautxú sintètic en formes primàries
Tema2020Plaguicides i altres productes agroquímics
Tema2030Pintures, vernissos i revestiments similars, tinta d'impremta i màstics
Tema2041Sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament
Tema2042Perfums i productes de cosmètica
Tema2051Explosius i articles pirotècnics
Tema2052Coles
Tema2053Olis essencials
Tema2059Productes químics ncaa
Tema2060Fibres artificials i sintètiques
Tema2110Productes farmacèutics bàsics
Tema2120Especialitats farmacèutiques
Tema2211Pneumàtics i cambres de cautxú; reconstrucció i recautxutat de pneumàtics
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaClasses CPA-2008NUM4239
2TemaSubcategories CPA-2008NUM61525
3TemaCodi PRODCOMNUM83873
4TemaCodi PRODCOM-EIP 2015NUM103935