CNBS-78 (ca) Classificació nacional de béns i serveis Metodologia 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1978
Català
TemaSubgrups CNAE-74
CodiDescripció
Tema0110Conreu de cereals i llegums
Tema0120Conreu d'hortalisses i fruites (llevat de cítrics)
Tema0130Conreu de cítrics
Tema0140Conreu de plantes industrials
Tema0151Producció d'oliva per a almàssera
Tema0152Producció d'altres olives
Tema0161Producció de raïm per a vinificació
Tema0162Producció d'altres raïms
Tema0190Altres explotacions agrícoles ncaa
Tema0210Explotació de bestiar boví
Tema0220Explotació de bestiar oví i cabrum
Tema0230Explotació de bestiar porcí
Tema0240Avicultura
Tema0290Altres explotacions ramaderes ncaa
Tema0300Serveis agrícoles i ramaders
Tema0400Caça i repoblació cinegètica
Tema0510Silvicultura i serveis forestals
Tema0520Explotació forestal
Tema0610Pesca i piscicultura en mar
Tema0620Pesca i piscicultura en aigua dolça
Tema1110Extracció, preparació i aglomeració d'hulla
Tema1120Extracció, preparació i aglomeració d'antracita
Tema1130Extracció, preparació i aglomeració de lignit
Tema1140Coqueries
Tema1210Prospecció de petroli i gas natural
Tema1220Extracció de petroli brut
Tema1230Extracció i depuració de gas natural
Tema1240Extracció de pissarres bituminoses
Tema1300Refinació de petroli
Tema1400Extracció i transformació de minerals radioactius
Tema1511Producció d'energia hidroelèctrica
Tema1512Producció d'energia termoelèctrica convencional
Tema1513Producció d'energia electronuclear
Tema1514Transport i distribució d'energia elèctrica
Tema1519Producció i distribució d'energia ncaa
Tema1520Fabricació i distribució de gas
Tema1530Producció i distribució de vapor i aigua calenta
Tema1600Captació, depuració i distribució d'aigua
Tema2110Extracció i preparació de minerals de ferro
Tema2120Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics
Tema2210Siderúrgia
Tema2220Fabricació de tubs d'acer
Tema2230Trefilatge, estiratge, perfilatge i laminatge en fred de l'acer
Tema2241Producció i primera transformació de l'alumini
Tema2242Producció i primera transformació del coure
Tema2249Producció i primera transformació d'altres metalls no fèrrics ncaa
Tema2311Extracció de substàncies argiloses
Tema2312Extracció de roques i pissarres per a la construcció
Tema2313Extracció de sorres i graves per a la construcció
Tema2314Extracció de guix
Tema2319Extracció d'altres materials de construcció ncaa
Tema2321Extracció de sals potàssiques
Tema2322Extracció de fosfats i nitrats
Tema2331Extracció de sal marina
Tema2332Extracció de sal de font i sal gemma
Tema2340Extracció de pirites i sofre
Tema2391Extracció de fluorita
Tema2399Extracció de torba i d'altres minerals no metàl·lics ni energètics ncaa
Tema2410Fabricació de productes de terra cuita per a la construcció (llevat d'articles refractaris)
Tema2421Fabricació de ciments artificials
Tema2422Fabricació de ciments naturals
Tema2423Fabricació de calçs i guixos
Tema2431Fabricació de formigons preparats
Tema2432Fabricació de productes de fibrociment
Tema2433Fabricació d'altres articles derivats del ciment
Tema2434Fabricació d'articles derivats del guix i l'escaiola
Tema2440Indústries de la pedra natural
Tema2450Fabricació d'abrasius
Tema2461Fabricació de vidre pla
Tema2462Fabricació de vidre buit
Tema2463Fabricació de vidre tècnic
Tema2464Fabricació de fibra de vidre
Tema2465Manipulació del vidre
Tema2471Fabricació d'articles refractaris
Tema2472Fabricació de rajoles
Tema2473Fabricació de vaixelles, articles per a la llar i objectes de decoració, de material ceràmic
Tema2474Fabricació d'aparells sanitaris de pisa, porcellana i gres
Tema2475Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de material ceràmic per a instal·lacions elèctriques
Tema2479Fabricació d'articles ceràmics ncaa
Tema2490Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics ncaa
Tema2511Fabricació de productes químics orgànics d'origen petroquímic
Tema2512Fabricació d'altres productes químics orgànics
Tema2513Fabricació de productes químics inorgànics (llevat de gasos comprimits)
Tema2514Fabricació de primeres matèries plàstiques
Tema2515Fabricació de cautxús i làtexs sintètics
Tema2516Fabricació de fibres artificials i sintètiques
Tema2521Fabricació d'adobs
Tema2522Fabricació de plaguicides
Tema2531Fabricació de gasos comprimits
Tema2532Fabricació de colorants i pigments
Tema2533Fabricació de pintures, vernissos i laques
Tema2534Fabricació de tintes d'impremta
Tema2535Tractament d'olis i greixos per a usos industrials
Tema2536Fabricació d'olis essencials i de substàncies aromàtiques naturals i sintètiques
Tema2537Fabricació de coles i gelatines, i de productes auxiliars per a la indústria tèxtil, del cuir i del cautxú
Tema2538Fabricació d'explosius
Tema2539Fabricació d'altres productes químics d'ús industrial ncaa
Tema2541Fabricació de productes farmacèutics de base
Tema2542Fabricació d'especialitats i altres productes farmacèutics
Tema2551Fabricació de sabons comuns, detergents i lleixius
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSubgrups CNAE-74NUM4507
2TemaCodis CNBS-5NUM51154
3TemaCodis CNBS-6NUM62509
4TemaCodis CNBS-7NUM77673

Sou aquí: