CUCI-REV.3 (ca) Classificació uniforme per al comerç internacional Metodologia 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Mundial
--
1988
Català
TemaDivisions
CodiDescripció
Tema00Animals vius (no inclosos en el capítol 03)
Tema01Carn i les seves preparacions
Tema02Productes lactis i ous d'aviram
Tema03Peixos, crustacis, mol.luscos i invertebrats aquàtics, i les seves preparacions (llevat dels mamífers marins)
Tema04Cereals i les seves preparacions
Tema05Llegums i fruites
Tema06Sucres i preparacions de sucre i de mel
Tema07Cafè, te, cacau i espècies, i les seves preparacions
Tema08Pinso per a animals (llevat de cereals sense moldre)
Tema09Productes i preparacions comestibles diversos
Tema11Begudes
Tema12Tabac i els seus productes
Tema21Cuirs, pells i pells fines, sense adobar
Tema22Llavors i fruits oleaginosos
Tema23Cautxú en brut (inclosos el sintètic i el regenerat)
Tema24Suro i fusta
Tema25Pasta de paper i residus de paper
Tema26Fibres tèxtils, llevat de llana pentinada i els seus rebutjos (no manufacturades en filatures, fils o teixits)
Tema27Adobs en brut, llevat dels del capítol 56, i minerals en brut (llevat de carbó, petroli i pedres precioses)
Tema28Minerals metà·lics i els seus residus
Tema29Productes animals i vegetals, en brut, ncaa
Tema32Hulla, coc i briquetes
Tema33Petroli i productes derivats del petroli i productes afins
Tema34Gas natural i manufacturat
Tema35Energia elèctrica
Tema41Olis i greixos, d'origen animal
Tema42Olis i greixos, fixos, d'origen vegetal, en brut, refinats o fraccionats
Tema43Olis i greixos, d'origen animal o vegetal, elaborats i les seves mescles o les seves preparacions no comestibles ncaa. Ceres d'origen animal o vegetal
Tema51Productes químics orgànics
Tema52Productes químics inorgànics
Tema53Matèries tintòries, adobadores i colorants
Tema54Productes medicinals i farmacèutics
Tema55Olis essencials i resinoides i productes de perfumeria. Preparacions de tocador i productes per netejar i polir
Tema56Adobs (llevat dels del grup 272)
Tema57Plàstics en formes primàries
Tema58Plàstics en formes no primàries
Tema59Matèries i productes químics, ncaa
Tema61Cuir i les seves manufactures, ncaa, i pells fines adobades
Tema62Manufactures del cautxú, ncaa
Tema63Manufactures de suro i de fusta (llevat de mobles)
Tema64Paper, cartó i articles de pasta de paper, de paper o de cartó
Tema65Filatures, teixits, articles confeccionats de fibres tèxtils ncaa i productes afins
Tema66Manufactures de minerals no metàl·lics ncaa
Tema67Ferro i acer
Tema68Metalls no fèrrics
Tema69Manufactures de metalls ncaa
Tema71Maquinària i equips generadors de força
Tema72Maquinària especial per a determinades indústries
Tema73Màquines per treballar metalls
Tema74Maquinària i equip industrial en general, i les seves parts i peces, ncaa
Tema75Màquines d'oficina i màquines de processament automàtic de dades
Tema76Aparells i equips per a telecomunicacions i per a l'enregistrament i la reproducció de so
Tema77Maquinària, aparells i artefactes elèctrics, ncaa. Parts i peces elèctriques (incloses les contraparts no elèctriques de l'equip elèctric domèstic)
Tema78Vehicles de carretera (inclosos els aerolliscadors)
Tema79Altres materials de transport
Tema81Construccions prefabricades. Aparells i accessoris sanitaris i per a sistemes de conducció d'aigua, calefacció i enllumenat, ncaa
Tema82Mobles i les seves parts. Llits, matalassos, somiers, coixins i articles farcits similars
Tema83Articles de viatge, bosses de mà, carteres, estotjos i articles similars per a contenir objectes
Tema84Peces de vestir i els seus accessoris
Tema85Calçat
Tema87Instruments i aparells professionals, científics i de control, ncaa
Tema88Aparells, equips i materials fotogràfics i articles d'òptica, ncaa. Rellotges
Tema89Articles manufacturats diversos, ncaa
Tema91Paquets postals no classificats segons la seva naturalesa
Tema93Operacions i mercaderies especials no classificades segons la seva naturalesa
Tema96Monedes (llevat de les d'or) que no tinguin curs legal
Tema97Or no monetari (llevat de minerals i concentrats d'or)
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsNUM110
2TemaDivisionsNUM267
3TemaGrupsNUM3261

Sou aquí: