Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
74 Altres activitats empresarials
TemaForma abreujada
CodiDescripció
74Altres activitats empresarials
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema741Activitats jurídiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal, estudis de mercat i enquestes d'opinió pública; consulta i assessorament sobre direcció i gestió empresarial, gestió de societats de cartera
Tema742Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria, i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic
Tema743Assaigs i anàlisis tècnics
Tema744Publicitat
Tema745Selecció i col·locació de personal
Tema746Serveis d'investigació i de seguretat
Tema747Activitats industrials de neteja
Tema748Activitats empresarials diverses
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema45P7Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
Tema49P2Altres indústries manufactureres
Tema84P3Serveis prestats a les empreses
Tema92P4Serveis de sanejament de vies públiques, neteja i similars
Tema96P4Serveis recreatius i culturals
Tema97P4Serveis personals
Tema98P2Serveis domèstics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*12P4Extracció de petroli i gas natural
Tema1*41P3Indústries de productes alimentaris i begudes
Tema1*49P2Altres indústries manufactureres
Tema1*75P4Activitats similars als transports
Tema1*84P4Serveis prestats a les empreses
Tema1*85P2Lloguer de béns mobles
Tema1*92P4Serveis de sanejament, neteja i similars. Serveis contra incendis i similars
Tema1*97P4Serveis personals
Tema1*98P2Parcs d'esbarjo, fires i altres serveis relacionats amb l'espectacle. Organització de congressos. Parcs o recintes firals
Tema1*99P2Serveis NCAA
Tema2*01P3Doctors i llicenciats en ciències biològiques. Enginyers agrònoms i forestals
Tema2*02P3Enginyers tècnics agrícoles i forestals. Tècnics en biologia, agronomia, silvicultura i similars
Tema2*11P2Doctors i llicenciats en ciències físiques, en geofísiques i en geològiques. Enginyers de mines
Tema2*13P1Enginyers tècnics de mines, facultatius i pèrits
Tema2*19P1Altres professionals de l'energia, l'aigua, la mineria i les indústries químiques NCAA
Tema2*21P1Enginyers aeronàutics i navals, de telecomunicacions, d'armament i construcció, i similars
Tema2*22P1Enginyers tècnics i ajudants de l'aeronàutica, ajudants d'enginyers d'armament i construcció, i similars
Tema2*29P1Altres professionals de les indústries de l'aeronàutica, les telecomunicacions i la mecànica de precisió NCAA
Tema2*31P1Enginyers industrials i tèxtils
Tema2*32P2Enginyers tècnics industrials i tèxtils, i tècnics en arts gràfiques
Tema2*39P1Altres professionals de les indústries manufactureres NCAA
Tema2*41P1Arquitectes i enginyers superiors de camins, canals i ports
Tema2*42P1Arquitectes tècnics i enginyers tècnics de la construcció
Tema2*43P1Delineants i decoradors
Tema2*49P1Altres professionals de la construcció NCAA
Tema2*52P1Tècnics en hoteleria
Tema2*59P1Altres professionals del comerç i l'hoteleria NCAA
Tema2*72P4Gestors d'assumptes públics i privats
Tema2*73P1Professionals del dret
Tema2*74P3Professionals de l'economia i de les finances. Especialistes en inversions i mercats i altres tècnics similars
Tema2*75P1Professionals de la publicitat
Tema2*77P2Professionals d'activitats diverses
Tema2*79P1Altres professionals de les finances, el dret, les assegurances i els lloguers NCAA
Tema2*81P1Professionals que presten serveis de neteja
Tema2*85P2Professionals de l'espectacle
Tema2*88P4Professionals diversos
Tema2*89P1Altres professionals dels serveis a què es refereix aquesta divisió
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema74--Altres activitats empresarials
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-93 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.