Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català

Criteris per a la implementació de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)

Des del punt de vista de la difusió de resultats estadístics, es recomana l'adopció dels criteris següents tant per a la producció estadística de l'Idescat com per a la producció estadística de la resta d'agents del Sistema estadístic de Catalunya.

- Informació d'estadístiques conjunturals (trimestrals i mensuals) relatives a l'any 2008 i recollides l'any 2008: format CCAE-93 Rev.1
- Informació d'estadístiques conjunturals (trimestrals i mensuals) relatives a l'any 2008 i recollides l'any 2009 i posteriors: format CCAE-2009
- Informació d'estadístiques conjunturals (trimestrals i mensuals) relatives a l'any 2009 i posteriors: format CCAE-2009
- Informació d'estadístiques estructurals relatives a l'any 2007 i recollides l'any 2008: format CCAE-93 Rev.1
- Informació d'estadístiques estructurals relatives a l'any 2008 i recollides l'any 2009 i posteriors: format CCAE-2009
- Informació de comptabilitat nacional:

- Any 2009 i anteriors: format CCAE-93 Rev.1
- Any 2010: dades avançades i provisionals en format CCAE-2009 i dades definitives relatives a l'any 2007 en format CCAE-93 Rev.1
- Any 2011: totes les dades (avançades, provisionals I definitives) en format CCAE-2009

Pel que fa a l'edició de qüestionaris de recollida d'informació, l'adopció de la CCAE-2009 es materialitza en les operacions de camp sobre dades de l'exercici 2009 (en endavant), així com en els qüestionaris sobre dades de l'any 2008 (i anteriors) que es trametin a partir del 2009 a les empreses o ciutadans. En el darrer cas, es podria acompanyar d'una taula de correspondències entre l'antiga CCAE-93 Rev.1 i la CCAE-2009, si s'escau (és a dir, quan el nivell de desagregació ho requereixi).

En relació amb les sèries estadístiques temporals que quedin afectades pel canvi de la nova CCAE-2009, caldrà considerar l'oportunitat de reconvertir les dades antigues amb el format CCAE-2009 (si hi ha prou informació de base).

Finalment, es recomanen els textos que segueixen a continuació com a peus de taula segons les dues circumstàncies o situacions següents:

Situació 1
- Informació d'estadístiques conjunturals (trimestrals i mensuals) relatives a l'any 2009 i recollides l'any 2009 o posteriors
- Informació d'estadístiques conjunturals (trimestrals i mensuals) relatives a l'any 2008 i recollides l'any 2009
- Informació d'estadístiques estructurals relatives a l'any 2008 i recollida l'any 2009
Text: Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Situació 2
- Informació d'estadístiques relatives a l'any 2008 o anteriors, recollides l'any 2008 o anteriors, de les quals ja s'han difòs resultats (sintètics)
Text: Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Rev.1 (CCAE-93 Rev.1).