Saltar al contingut principal

Aquesta divisió comprèn:

  • L'edició de llibres, fullets i publicacions similars, inclosa l'edició de diccionaris i enciclopèdies.
  • L'edició de periòdics, revistes i altres publicacions periòdiques.
  • L'edició d'atles, mapes i plànols.
  • L'edició de directoris i llistes de correu.
  • L'edició de programes informàtics.

L'edició inclou l'adquisició dels drets d'autor dels continguts (productes d'informació) i el fet de posar-los a disposició del públic, en general, mitjançant la participació (encàrrec) en la reproducció i distribució d'aquests continguts en diversos formats. Aquesta divisió inclou tots els formats d'edició possibles (imprès, electrònic, d'àudio, Internet, en productes multimèdia com ara llibres de consulta en CD-ROM o altres suports similars), excepte la de pel·lícules de cel·luloide.

Aquesta divisió no comprèn:

  • L'edició de pel·lícules de cel·luloide, cintes de vídeo i pel·lícules en DVD o suports similars (vegeu 59).
  • La producció de còpies mestres per a discos o material d'àudio (vegeu 59).
  • La impressió (vegeu 1811 i 1812).
  • La reproducció massiva de suports enregistrats (vegeu 1820).

Proposta d'etiqueta curta

Edició

Correspondència amb CNAE-2009 (es)
Codi Descripció
58 Edición
Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
Codi Descripció
58 Publishing activities