Saltar al contingut principal

1120 — Directors generals i presidents executius

  Els directors generals i presidents executius elaboren i examinen les polítiques i planifiquen, orienten, coordinen i avaluen les activitats generals de les empreses o organitzacions (excepte les organitzacions d'interès social i els òrgans públics) amb l'assistència d'altres directius i segueixen, en general, l'orientació que els dóna el consell de direcció o un altre òrgan directiu, davant del qual són responsables dels resultats que s'obtinguin i de les activitats que efectuïn.

  Els directors generals i presidents executius i els altres alts càrrecs que coordinen i supervisen les activitats dels directors subordinats responsables d'una variada gamma de tasques funcionals s'inclouen en aquest grup primari. Els directors responsables de funcions especialitzades en una zona geogràfica concreta queden exclosos d'aquest grup primari. Per exemple, els directors regionals de vendes s'han de classificar en el grup primari 1221 "Directors comercials i de vendes".

  Els llocs de treball la principal funció dels quals és participar en el consell de direcció d'una o més empreses o organitzacions, s'inclouen en aquest grup primari. Els gerents generals d'empreses públiques també s'inclouen en aquest grup primari.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, orientar i coordinar el funcionament general de l'empresa o l'organització.
  • Examinar les activitats i resultats de l'empresa o l'organització i comunicar aquesta informació al consell de direcció o als òrgans directius.
  • Establir objectius, estratègies, polítiques i programes per a l'empresa o l'organització.
  • Assumir el lideratge general i la gestió de l'empresa o l'organització.
  • Establir i gestionar pressupostos, controlar les despeses i assegurar la utilització eficient dels recursos.
  • Autoritzar els recursos materials, humans i financers per a l'execució de les polítiques i els programes de l'organització.
  • Supervisar i avaluar el funcionament de l'empresa o l'organització d'acord amb els objectius i les polítiques establerts.
  • Consultar el personal d'alt nivell subordinat i examinar les seves recomanacions i els seus informes.
  • Representar l'organització en actes oficials i reunions d'òrgans directius, en negociacions i en convencions, seminaris, audiències públiques i fòrums.
  • Seleccionar el personal d'alt nivell o aprovar-ne la selecció.
  • Vetllar pel compliment de les lleis i els reglaments en vigor per part de l'organització.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'aeroport
  • Directors de cadenes de supermercats o grans magatzems
  • Directors generals d'empreses de construcció
  • Directors generals d'empreses de distribució
  • Directors generals d'empreses de telecomunicacions
  • Directors generals d'empreses de TIC
  • Directors generals d'empreses de transport
  • Directors generals d'empreses hoteleres
  • Directors generals d'empreses privades
  • Directors generals d'empreses públiques
  • Directors generals de bancs
  • Directors generals de companyies pesqueres
  • Presidents executius
  • Rectors d'universitats

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Directors generals i presidents executius

  Correspondència amb CCO-94 (ca)
  Codi Descripció
  1110 Directors generals i presidents executius
  Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
  Codi Descripció
  1120 Directors generals i gerents generals
  Correspondència amb CNO-2011 (es)
  Codi Descripció
  1120 Directores generales y presidentes ejecutivos
  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  1120 Managing directors and chief executives