Saltar al contingut principal

Aquesta taula conté la llista de les mancomunitats de municipis de Catalunya, consultable des del març del 1996.

Estan regulades per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

D'acord amb aquesta llei, una mancomunitat de municipis és una entitat local no territorial (els objectes de gestió han de ser determinats i no pot incloure totes les competències dels municipis associats) formada per una associació de municipis, que pertanyen a una sola o a diverses províncies contigües, per a l'execució en comú d'obres o prestacions de serveis de la seva competència (per exemple, urbanisme, aigües, sanejament, transports o residus). Té naturalesa d'ens local, amb personalitat i capacitat jurídica per a l'acompliment de les seves finalitats específiques, i es regeix pels seus propis estatuts.

Actualment els codis de les mancomunitats de municipis els estableix l'Ordre VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques.

La codificació és a deu dígits. Els dos primers dígits del codi sempre són un 90 (identificador de mancomunitat de municipis), els tres següents són un identificador seqüencial d'1 a N segons l'ordre assignat pel Registre d'Entitats Locals de Catalunya, el sisè dígit és un dígit de control, els tres següents són tres zeros i l'últim és un segon dígit de control. Els tres zeros de les posicions setena, vuitena i novena canvien per altres dígits quan es codifiquen els ens de gestió dependents, adscrits o vinculats a les mancomunitats de municipis (organismes autònoms, entitats publiques empresarials i societats mercantils participades íntegrament).

La denominació de les mancomunitats de municipis és l'oficial d'acord amb els seus propis estatuts.

L'actualització de la llista de mancomunitats és periòdica. La darrera versió correspon a l'1 de setembre de 2004, data de tancament de la llista que va ser publicada mitjançant l'Ordre 105/2005, de 9 de febrer, per la qual es modifica el sistema de codificació de les entitats locals, ens de gestió, consorcis i societats amb participació pública local amb finalitats estadístiques.