Saltar al contingut principal

1. Què són, per a què serveixen i com es codifiquen les seccions censals?

Les seccions censals es regeixen per la Llei orgànica 5/85, del règim electoral general. Són àrees del territori municipal perfectament delimitades, que agrupen entre 500 i 2.000 electors aproximadament. Diverses resolucions, mitjançant les quals es dictaminen instruccions tècniques als ajuntaments per a la gestió del Padró municipal d'habitants, recomanen que les seccions censals tinguin com a màxim 2.500 habitants. Cada terme municipal compta almenys amb una secció censal, i no hi pot haver cap porció de territori que no formi part d'una i només una secció censal.

La delimitació de les seccions censals amb aquests llindars poblacionals possibilita la correcta organització de la infraestructura electoral, i permet absorbir tots els electors en un dia d'eleccions. Les seccions censals també s'utilitzen amb finalitats estadístiques poblacionals, i són la unitat territorial mínima utilitzada per fer els recomptes censals i padronals.

La codificació està composta per cinc dígits. Els dos primers són l'identificador de districte municipal o electoral i els tres següents són l'identificador de la secció censal dins del districte municipal o electoral, per exemple el 05004. El 05 és el districte municipal o electoral i el 004 la secció censal dins el districte municipal o electoral 05. Això sempre dins d'un municipi determinat, identificat al seu torn per un codi de sis dígits, per exemple el 080155 per a Badalona. Per tant, es tracta de la secció censal 080155 05004.

2. Geometria de les seccions censals. Principals actuacions

Un dels objectius del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 és el perfeccionament d'instruments de base per a l'articulació de sistemes de georeferenciació de la informació estadística. Dins d'aquest objectiu s'emmarquen les activitats per a l'establiment dels sistemes de georeferenciació que continguin l'estadística territorial al més desagregada possible i segmentada per àmbits sectorials, juntament amb els mecanismes continus d'actualització dels referents cartogràfics.

La georeferenciació del seccionat municipal és una actuació estadística anual inclosa en els successius programes anuals d'actuació estadística, de la qual l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) són els organismes responsables.

L'Idescat i l'ICGC col·laboren conjuntament des de l'any 2007 per posar a disposició dels usuaris un element essencial per als sistemes d'informació estadística, la geometria del seccionat municipal, és a dir, la representació gràfica dels seus límits sobre cartografia digital.

La informació primària prové de l'INE, segons els intercanvis anuals convinguts, i la primera versió correspon a l'any 2002. A partir d'aquesta informació original es validen les eventuals imprecisions dels límits territorials, es digitalitza la informació resultant i es difon des de la base de dades de codis territorials i d'entitats de l'Idescat i des del visor cartogràfic de l'ICGC.

3. Quina informació està disponible i com es pot visualitzar?

La informació resultant disponible són diferents capes amb la geometria de les seccions censals corresponents als anys 1996, 2001 i el període 2002–2011. La informació original forma part del conjunt d'informació auxiliar del Padró municipal d'habitants del 1996 (data de referència 1 de maig del 1996), del Cens de població del 2001 (data de referència 1 de novembre del 2001) i del Padró continu de població (data de referència cada 1 de gener a partir del 2002 i en endavant).

Les diferents capes per a consulta i descàrrega estan en format shape i es poden visualitzar sobre la cartografia topogràfica oficial de Catalunya de l'ICGC, a diferents escales, referenciada sobre el sistema ETRS89.

4. Com es pot descarregar la informació?

Per a la descàrrega del fitxer shape cal prémer el botó corresponent que obrirà un enllaç on hi haurà la llista amb les diferents versions corresponents a cada any o període. A partir d'aquí, es pot fer l'elecció de la versió o les versions que es vulgui. Són aquestes:

  • Padró municipal d'habitants del 1996 (data de referència 1 de maig del 1996).
  • Cens de població del 2001 (data de referència 1 de novembre del 2001).
  • Padró continu de població (data de referència cada 1 de gener a partir del 2002 i en endavant).