Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 11,69 Km2
Altitud 351 m
Població (a 01-01-2020) 785 h
Litoral No
Capital Carme
Distància -
Codi ajuntament 0804840003

Divisió territorial postal

  • 08787
  • 08789

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080484 00 00 0 00 Carme
Entitat singular 080484 00 01 7 00 Carme - 392 356 748
Nucli 080484 00 01 7 01 Carme - 387 351 738
Disseminat 080484 00 01 7 99 Disseminat de Carme - 5 5 10
Entitat singular 080484 00 02 2 00 Espluges de Carme, les - 6 2 8
Nucli 080484 00 02 2 01 Espluges de Carme, les - 6 2 8
Entitat singular 080484 00 04 3 00 Pinedes de l'Armengol, les - 13 16 29
Nucli 080484 00 04 3 01 Pinedes de l'Armengol, les - 13 16 29
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080484 01 Carme Població
Unitat població 080484 02 Esplugues de Carme, les Veïnat
Unitat població 080484 03 Pinedes de l'Ermengol, les Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,20 Km2 351 m
  • Després: 11,69 Km2 351 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT08 Penedès