Saltar al contingut principal

081957 Sant Agustí de Lluçanès

Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 816 m
Població (a 01-01-2019) 85 h
Litoral No
Capital Sant Agustí de Lluçanès
Distància -
Codi ajuntament 0819570005

Divisió territorial postal

  • 08586

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081957 00 00 0 00 Sant Agustí de Lluçanès
Entitat singular 081957 00 02 2 00 Sant Agustí de Lluçanès - 42 43 85
Nucli 081957 00 02 2 01 Sant Agustí de Lluçanès - 15 15 30
Disseminat 081957 00 02 2 99 Disseminat de Sant Agustí de Lluçanès - 27 28 55
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081957 01 Alou, l' Barri
Unitat població 081957 02 Sant Agustí de Lluçanès Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 081957 San Agustín de Lusanés
  • Després: 081957 Sant Agustí de Lluçanès
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,40 Km2 816 m
  • Després: 13,22 Km2 816 m
2014-07-24 Alteració límits municipals
  • Abans: 13,22 Km2
  • Després: - Km2