Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 19,89 Km2
Altitud 101 m
Població (a 01-01-2020) 451 h
Litoral No
Capital Garrigàs
Distància -
Codi ajuntament 1707540003

Divisió territorial postal

  • 17476
  • 17773

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170754 00 00 0 00 Garrigàs
Entitat singular 170754 00 01 7 00 Arenys d'Empordà - 35 31 66
Nucli 170754 00 01 7 01 Arenys d'Empordà - 14 10 24
Disseminat 170754 00 01 7 99 Disseminat d'Arenys d'Empordà - 21 21 42
Entitat singular 170754 00 02 2 00 Ermedàs - 5 7 12
Disseminat 170754 00 02 2 99 Ermedàs -Disseminat- - 5 7 12
Entitat singular 170754 00 05 6 00 Garrigàs - 170 156 326
Nucli 170754 00 05 6 01 Garrigàs - 150 136 286
Disseminat 170754 00 05 6 99 Disseminat de Garrigàs - 20 20 40
Entitat singular 170754 00 06 9 00 Tonyà - 14 16 30
Disseminat 170754 00 06 9 99 Tonyà -Disseminat- - 14 16 30
Entitat singular 170754 00 07 5 00 Vilajoan - 10 7 17
Nucli 170754 00 07 5 01 Vilajoan - 10 7 17
Disseminat 170754 00 07 5 99 Disseminat de Vilajoan - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170754 01 Arenys d'Empordà Població
Unitat població 170754 02 Ermedàs Població
Unitat població 170754 03 Garrigàs Població
Unitat població 170754 04 Tonyà Població
Unitat població 170754 05 Vilajoan Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170754 Garrigás
  • Després: 170754 Garrigàs
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 19,50 Km2 101 m
  • Després: 19,89 Km2 101 m