172137 Vidreres M

Característiques generals
Valor
Superfície 48,15 Km2
Altitud 93 m
Població (a 01-01-2017) 7652 h
Litoral No
Capital Vidreres
Distància -
Codi ajuntament 1721370005

Divisió territorial postal

  • 17411

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172137 00 00 0 00 Vidreres
Entitat singular 172137 00 01 7 00 Aiguaviva Parc - 820 662 1482
Nucli 172137 00 01 7 01 Aiguaviva Parc - 820 662 1482
Entitat singular 172137 00 02 2 00 Bòries, les - 95 79 174
Disseminat 172137 00 02 2 99 Bòries, les -Disseminat- - 95 79 174
Entitat singular 172137 00 03 8 00 Cartellà - 19 17 36
Disseminat 172137 00 03 8 99 Cartellà -Disseminat- - 19 17 36
Entitat singular 172137 00 04 3 00 Caulès - 49 53 102
Disseminat 172137 00 04 3 99 Caulès -Disseminat- - 49 53 102
Entitat singular 172137 00 05 6 00 Mas Flassià, el - 702 738 1440
Nucli 172137 00 05 6 01 Mas Flassià, el - 701 737 1438
Disseminat 172137 00 05 6 99 Disseminat del Mas Flassià - 1 1 2
Entitat singular 172137 00 06 9 00 Pla de la Font - 93 98 191
Nucli 172137 00 06 9 01 Pla de la Font - 93 98 191
Entitat singular 172137 00 07 5 00 Puigventós - 97 87 184
Nucli 172137 00 07 5 01 Puigventós - 97 87 184
Entitat singular 172137 00 08 1 00 Serres - 374 335 709
Nucli 172137 00 08 1 01 Serres - 373 335 708
Disseminat 172137 00 08 1 99 Disseminat de Serres - 1 0 1
Entitat singular 172137 00 09 4 00 Terrafortuna - 124 120 244
Nucli 172137 00 09 4 01 Terrafortuna - 124 120 244
Entitat singular 172137 00 10 8 00 Vidreres - 1351 1285 2636
Nucli 172137 00 10 8 01 Vidreres - 1351 1285 2636
Entitat singular 172137 00 11 5 00 Goba, la - 219 226 445
Nucli 172137 00 11 5 01 Goba, la - 219 226 445
Entitat singular 172137 00 12 0 00 Santa Seclina - 6 3 9
Disseminat 172137 00 12 0 99 Santa Seclina -Disseminat- - 6 3 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172137 01 Aiguaviva Parc Urbanització
Unitat població 172137 02 Bòries, les Caseria
Unitat població 172137 03 Cartellà Caseria
Unitat població 172137 04 Caulès Població
Unitat població 172137 05 Goba, la Urbanització
Unitat població 172137 06 Mas Flacià, el Raval
Unitat població 172137 07 Puigventós Urbanització
Unitat població 172137 08 Santa Seclina Urbanització
Unitat població 172137 09 Terrafortuna Urbanització
Unitat població 172137 10 Vidreres Vila

Seccions censals (a 01-01-2017)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-05-13 Canvi de nom
  • Abans: 172137 Vidreras
  • Després: 172137 Vidreres
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 48,60 Km2 93 m
  • Després: 48,15 Km2 93 m

Índex [+]

Sou aquí: