Saltar al contingut principal

Aquesta taula conté la llista dels municipis d'Espanya, consultable des de l'1 de març de 1991, data de referència del Cens de població i habitatges 1991. Pel que fa als municipis de Catalunya, la llista és consultable des de l'1 de gener de 1975. També es visualitzen les correspondències amb les províncies a les quals pertanyen.

El municipi, tal com reconeix la Constitució Espanyola, és la circumscripció administrativa de naturalesa territorial, regida per un ajuntament, considerada com una entitat bàsica de l'organització territorial i com un element primari de participació ciutadana en els assumptes públics; gaudeix d'autonomia pròpia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per tal de representar els interessos de la col·lectivitat respectiva i gestionar els serveis públics la titularitat dels quals assumeix.

La codificació parteix inicialment de l'ordenació alfabètica dins la província, tot i que posteriorment ha sofert variacions (creació de nous municipis, desaparició de municipis existents, variacions en les denominacions oficials i una variació de codi produïda per una variació en l'adscripció provincial). És a sis dígits: els dos primers són el codi de província, els tres següents l'identificador de municipi i l'últim és un dígit de control. L'organisme responsable de la seva assignació és l'INE. Les denominacions són les oficials d'acord amb la legislació de règim local.

Pel que fa als municipis de Catalunya, l'actualització de la llista és permanent, atès que les variacions que s'hi produeixen són objecte d'establiment mitjançant normes jurídiques que es publiquen al DOGC, font de la qual s'obtenen per mitjà de consulta diària.

Pel que fa als municipis de la resta d'Espanya, per al període comprès entre l'1 de març de 1991 i el 31 de desembre de 2010, l'actualització és anual, amb data de referència 1 de gener de l'any següent, una vegada s'ha acabat l'any en curs. La font era la tramesa anual de la llista de variacions per part de l'INE.

A partir de l'1 de gener de 2011, l'actualització és permanent, ja que la informació s'obté mitjançant la consulta diària del web de l'INE, on es registren les variacions dels municipis d'Espanya amb la data de referència en què es produeixen. La norma jurídica bàsica que regula el règim local a Espanya és la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.