Saltar al contingut principal

Aquesta taula conté la nomenclatura d'Eurostat dels països i altres territoris del món amb la codificació alfabètica, consultable des de l'1 de gener de 1999, data del Reglament (CE) núm. 2645/98 de la Comissió, de 9 de desembre de 1998, relatiu a la nomenclatura de països per a les estadístiques del comerç exterior de la Comunitat i del comerç entre els seus estats membres. A la capçalera de la taula així està indicat.

Inicialment, el Reglament (CEE) núm. 3104/84 de la Comissió, de 7 de novembre de 1984, relatiu a la nomenclatura de països per a les estadístiques del comerç exterior de la Comunitat i del comerç entre els seus estats membres, va establir aquesta nomenclatura amb la finalitat de comptabilitzar els fluxos de comerç exterior entre els països i territoris del món amb un sistema de codificació numèric amb tres dígits.

Mitjançant el Reglament (CE) núm. 2645/98 de la Comissió, de 9 de desembre de 1998, abans citat al primer paràgraf, es va adoptar la codificació ISO alpha-2, alfabètica amb dos dígits, amb data de referència 1 de gener de 1999, sense eliminar la vigència de la codificació numèrica.

La darrera actualització de la nomenclatura amb la doble codificació es va establir a través del Reglament (CE) núm. 750/2005 de la Comissió, de 18 de maig de 2005, relatiu a la nomenclatura de països i territoris per a les estadístiques del comerç exterior de la Comunitat i del comerç entre els seus estats membres, que li dóna validesa fins al 31 de desembre de 2006.

Finalment, el Reglament (CE) núm. 1833/2006 de la Comissió, de 13 de desembre de 2006, relatiu a la nomenclatura de països i territoris per a les estadístiques del comerç exterior de la Comunitat i del comerç entre els seus estats membres, va establir el sistema de codificació amb dos dígits alfabètics com a únic sistema de codificació vàlid a partir de l'1 de gener de 2007.

D'aquesta manera, la codificació numèrica amb tres dígits és vàlida des del seu inici fins al 31 de desembre de 2006.

Entre l'1 de gener de 1999 i el 31 de desembre de 2006 s'estableix un període de transició en què conviuen els dos sistemes de codificació, a fi de facilitar el traspàs de la informació d'un sistema de codificació a l'altre.

La codificació alfabètica amb dos dígits és vàlida des de l'1 de gener de 1999 i és el sistema vigent actualment.

En aquesta taula es pot consultar la nomenclatura amb la codificació alfabètica. La nomenclatura amb la codificació numèrica es pot consultar en una altra taula d'aquest web.

També es visualitzen les correspondències dels països amb els subcontinents i els continents als quals pertanyen, d'acord amb les agrupacions que fa la Divisió Estadística de Nacions Unides (UNSD). En el cas d'Europa, però, es fan dos grups, un amb els països de la Unió Europea i l'altre amb els països que no pertanyen a la UE.

El terme "país" s'identifica amb el concepte d'Estat sobirà, internacionalment reconegut per l'ONU. El terme "altres territoris" inclou territoris sense Estat, generalment molt allunyats en distància de l'Estat del qual són dependents (per exemple, els territoris d'ultramar de França o del Regne Unit). Les distàncies enormes entre els Estats i els seus territoris dependents generen magnituds econòmiques molt significatives i és molt important poder-les comptabilitzar. És per això que aquests territoris tenen codis propis.

En aquesta taula, la codificació és la de dos dígits alfabètics. Eurostat va adoptar com a propi el sistema de codificació ISO alpha-2 per als països i territoris del món. Aquests dos dígits alfabètics corresponen a dues lletres identificadores del nom del país o territori, generalment la lletra inicial amb la segona o alguna altra.

Amb el pas del temps la llista ha anat canviant, bàsicament per la incorporació de nous països i territoris.

Les denominacions són en català, revisades per l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans i aprovades per la seva Secció Filològica.

L'actualització de la nomenclatura és periòdica, d'acord amb la publicació de fins ara 24 reglaments al Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCE). Aquesta taula, que correspon a la nomenclatura amb la codificació alfabètica, s'actualitza amb els 7 reglaments a partir dels quals s'estableix la doble codificació i els 2 reglaments últims que estableixen com a vàlid únicament el sistema de codificació alfabètic.

La darrera actualització de la nomenclatura, i per tant vigent actualment, és la que estableix el Reglament (UE) núm. 1106/2012 de la Comissió, de 27 de novembre de 2012, pel qual s'aplica el Reglament (CE) núm. 471/2009 del Parlament Europeu i del Consell, sobre estadístiques comunitàries relatives al comerç exterior amb tercers països, pel que fa a l'actualització de la nomenclatura de països i territoris.

Al final de la taula es poden visualitzar unes observacions. Alguns països inclouen o exclouen determinats territoris com a aclariments. A les observacions es desplega/replega la llista d'aquests territoris de cadascun dels països. Per tal d'accedir a la llista, al marge dret de la taula hi ha uns triangles apuntant cap amunt o cap avall.