Saltar al contingut principal
  • Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària

Treball de camp 2017

1. Què és l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària?

L'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària (EESAD) és una operació oficial integrada en el Programa anual d'actuació estadística vigent (actuació 05 02 01), que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020. S'elabora mitjançant la col·laboració entre l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Es tracta de la primera edició de l'enquesta i, per tant, es considera una prova pilot.

2. Quins són els objectius?

L'objectiu principal de l'enquesta és obtenir informació sobre l'activitat i l'abast econòmic dels serveis d'atenció domiciliària a Catalunya, per mitjà de dos qüestionaris: un destinat a les entitats i empreses de serveis socials i un altre destinat als ens locals.

Els objectius específics de l'enquesta són els següents:

  • Proporcionar informació econòmica sobre les despeses, els ingressos i les operacions de capital a l'entorn d'aquests serveis.
  • Proporcionar informació estructural complementària sobre el personal, els usuaris i el volum de serveis prestats.

3. A qui s'adreça?

L'enquesta s'adreça a dos tipus de destinataris:

  • Les entitats i empreses (privades o públiques) que estan especialitzades en la producció d'aquests serveis.
  • Els ens locals, que són el principal agent en l'assignació de recursos d'aquests serveis.

4. Com s'obté el directori de les empreses i els ens locals?

El directori d'empreses de serveis d'atenció domiciliària s'obté a partir del Registre d'entitats, serveis i establiments socials, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. D'aquest Registre, s'han agafat totes les empreses que porten a terme aquest tipus de serveis.

Per obtenir les dades dels ens locals, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha aportat el Registre unificat de dades dels ens locals de Catalunya (àrees bàsiques de serveis socials).

5. Quan es duu a terme el treball de camp?

El treball de camp es durà a terme entre els mesos de setembre i desembre del 2018.

6. Com es fa l'enquesta?

La recollida de la informació es duu a terme a través d'un qüestionari en línia, mitjançant el sistema CAWI (Computer Assisted Web Interview).

Les entitats, empreses i àrees bàsiques de serveis socials reben una carta de l'Idescat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s'especifiquen els objectius, les característiques i els terminis de l'enquesta. També se'ls facilita un enllaç per contestar el qüestionari en línia (i el nom d'usuari i la contrasenya d'accés). El qüestionari s'ha de respondre dintre del termini especificat.

7. És obligatori respondre-la?

Atès el caràcter d'interès públic, fixat pel Parlament de Catalunya, de totes les estadístiques integrades en el Pla estadístic de Catalunya, la col·laboració de la població i de les empreses en la resposta dels qüestionaris és legalment obligatòria, amb la finalitat d'assegurar una quota adequada de respostes i, consegüentment, uns resultats estadístics fiables (capítol V de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya).

8. Està prou protegida la informació de l'enquesta?

Les dades de caràcter individual de les enquestes estan emparades pel secret estadístic (capítol IV de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya). Per tant, les dades individualitzades recollides en els qüestionaris no es poden fer públiques ni es poden comunicar a cap persona o entitat, ni tampoc a les administracions públiques (llevat de les que també estiguin vinculades per l'obligació del secret estadístic).

En aquest sentit, el personal de l'Idescat i de la resta d'organismes que participen en una estadística oficial a Catalunya estan obligats a preservar el secret estadístic.

Igualment, aquesta obligació s'estén a la publicació de resultats. Així, tant l'Idescat com la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya tenen especial cura a evitar que es puguin deduir dades de caràcter individual de la informació que es publica tabulada.

9. Quan i on podré trobar els resultats de l'enquesta?

Els resultats es difondran el segon trimestre del 2019 i es podran consultar al web de l'Idescat.

10. On puc demanar més informació?

Durant el període del treball de camp hi ha disponible un telèfon i una adreça electrònica per atendre els dubtes que puguin sorgir:

  • Telèfon: 935 573 090
  • Adreça electrònica: serveissocials arrova idescat punt cat