Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   112,2   7,83,4
Indústries extractives   70,4   5,820,4
Indústries manufactureres   114,1   9,13,6
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   112,5   2,6-0,8
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   116,7   8,51,3
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   99,5   9,4-1,7
     indústries químiques   111,5   7,25,6
     fabricació de productes farmacèutics   110,8   9,64,9
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   124,5   5,32,3
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   104,6   13,76,9
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   112,5   18,69,6
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   92,7   14,98,2
     fabricació de maquinària i equips mecànics   138,1   8,55,6
     fabricació de material de transport   118,1   4,5-2,0
     altres indústries manufactureres   133,2   18,39,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   106,1   -1,80,8
Subministrament d'aigua   64,9   8,33,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   102,6   6,92,3
Indústries extractives   49,8   14,64,1
Indústries manufactureres   106,2   8,22,8
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   105,0   4,40,6
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   104,5   10,8-0,5
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   105,8   13,65,0
     indústries químiques   111,5   8,14,1
     fabricació de productes farmacèutics   119,9   9,03,8
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   114,8   9,54,1
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   86,0   7,25,4
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   106,7   -4,12,4
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   117,3   8,73,9
     fabricació de maquinària i equips mecànics   121,5   15,06,0
     fabricació de material de transport   106,2   8,94,4
     altres indústries manufactureres   102,6   10,34,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   89,7   -1,40,4
Subministrament d'aigua   83,0   8,6-1,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) creix un 7,8% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017. Augmenten les indústries extractives (5,8%), les indústries manufactureres (9,1%) i el subministrament d'aigua (8,3%). En sentit contrari disminueix l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat un 1,8%, respecte el mes d'octubre de 2016. Dins de les indústries manufactureres, es destaquen els increments de la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (18,6%), les altres indústries manufactureres (18,3%) i els materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (14,9%). A Espanya l'IPI puja un 6,9% interanual. En termes acumulats, l'IPI ha crescut un 3,4% a Catalunya i un 2,3% a Espanya amb relació als deu primers mesos de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 5 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Indicadors anuals. Idescat.
 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: