Atur registrat. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   418,2   -34,2   -7,6-7,2
Per sexe    
     Homes   184,4   -20,7   -10,1-9,8
     Dones   233,8   -13,4   -5,4-5,0
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   29,5   -2,3   -7,2-4,3
     De 25 a 44 anys   168,1   -14,5   -8,0-7,7
     De 45 anys i més   220,6   -17,3   -7,3-7,2
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.470,2   -280,6   -7,5-7,5
Per sexe    
     Homes   1.472,4   -174,6   -10,6-10,7
     Dones   1.997,9   -106,0   -5,0-5,0
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   276,1   -25,5   -8,5-9,1
     De 25 a 44 anys   1.481,6   -157,2   -9,6-9,6
     De 45 anys i més   1.712,5   -98,0   -5,4-5,4
Unitats: Milers de persones.

Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya al febrer del 2018 ha estat de 418,2 milers, xifra que es tradueix en un decrement interanual del 7,6%. L'atur masculí baixa un 10,1% i el femení ho fa un 5,4%, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. A Espanya, el nombre d'aturats ha estat de 3.470,2 milers, un 7,5% menys que un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 2 de març del 2018.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Indicadors anuals. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadístiques d'ocupació. Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: