Atur registrat. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   418,0   -35,6   -7,9-11,1
Per sexe    
     Homes   185,3   -22,4   -10,8-14,3
     Dones   232,7   -13,2   -5,4-8,5
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   26,8   -0,7   -2,4-8,6
     De 25 a 44 anys   168,5   -16,7   -9,0-14,2
     De 45 anys i més   222,8   -18,2   -7,6-9,0
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.412,8   -290,2   -7,8-9,3
Per sexe    
     Homes   1.459,7   -182,6   -11,1-12,8
     Dones   1.953,1   -107,6   -5,2-6,5
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   268,4   -26,2   -8,9-12,3
     De 25 a 44 anys   1.447,9   -166,9   -10,3-12,5
     De 45 anys i més   1.696,5   -97,2   -5,4-5,9
Unitats: Milers de persones.

Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya al desembre del 2017 ha estat de 418 milers, xifra que es tradueix en un decrement interanual del 7,9%. L'atur masculí baixa un 10,8% i el femení ho fa un 5,4%, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. A Espanya, el nombre d'aturats ha estat de 3.412,8 milers, un 7,8% menys que un any enrere. En termes acumulats tant Catalunya (-11,1%) com Espanya (-9,3%) mostren decrements respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 3 de gener del 2018.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Indicadors anuals. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadístiques d'ocupació. Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: