Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específicsM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
        Valor        % variació interanual
        Cost laboral                Cost laboral        
        total        Cost salarial        total        Cost salarial
Total   2.773,1   2.106,7   -0,10,0
Indústria   3.466,1   2.631,8   0,20,0
Construcció   3.010,7   2.162,0   0,80,9
Serveis   2.613,0   1.992,6   -0,20,1
Sectors específics    
Turisme   2.107,6   1.586,0   2,33,3
Cultura   3.153,6   2.401,8   4,95,8
TIC   3.690,0   2.822,7   -4,5-3,9
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.


Nota: S'hi inclouen els sectors específics de turisme, cultura i TIC a partir del primer trimestre de 2015.

Advertiment: Les dades dels sectors específics dels anys 2015 i 2016 es van revisar el 14 de juny del 2017.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
        Valor        % variació interanual
        Cost laboral                Cost laboral        
        total        Cost salarial        total        Cost salarial
Total   2.584,6   1.942,0   -0,2-0,1
Indústria   3.105,8   2.319,1   0,40,3
Construcció   2.712,1   1.944,0   -1,2-1,1
Serveis   2.479,9   1.872,6   -0,20,0
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

El cost laboral total per treballador i mes a Catalunya s'ha situat en 2.773,1 euros de mitjana al segon trimestre del 2017, dada que suposa un decrement interanual del 0,1%. El cost salarial ha estat de 2.106,7 euros de mitjana, i no mostra variació respecte al segon trimestre del 2016. Pel que fa a la indústria, augmenta el cost laboral total (0,2%) mentre que el cost salarial tampoc mostra variació. En el sector de la construcció, augmenten tant el cost laboral total (0,8%) com el cost salarial (0,9%). El sector serveis mostra un decrement del 0,2% en el cost laboral total, i el cost salarial creix un 0,1%. Pel que fa als sectors específics, es destaca el decrement del 4,5% del cost laboral total en el sector de les TIC. En sentit contrari, en el sector cultura creix un 4,9%. A Espanya, el cost laboral total disminueix un 0,2%, i el cost salarial baixa un 0,1% amb relació al mateix trimestre de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 15 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i any. Per sectors. Indicadors anuals. Idescat.
 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: