Inversió a l'estranger. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   932,2   -189,1   -16,944,6
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   36,3   33,0   ....
Indústries extractives   0,0   -11,2   -100,0-94,2
Indústries manufactureres   66,3   -16,6   -20,1-59,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   16,7   -7,0   -29,6238,8
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,0   0,0   ....
Construcció   0,0   -13,9   -100,0-99,3
Comerç a l'engròs i al detall   26,9   -116,7   -81,2-28,7
Transport i emmagatzematge   107,0   -98,9   -48,0211,8
Hostaleria   16,3   15,6   ..379,7
Informació i comunicacions   645,2   137,4   27,032,2
Activitats financeres i d'assegurances   15,9   -47,2   -74,9..
Activitats immobiliàries   1,6   -60,2   -97,4-85,9
Activitats professionals, científiques i tècniques   0,0   -2,2   -99,8-35,6
Activitats administratives i serveis auxiliars   0,0   -0,8   -100,0364,6
Educació   0,0   0,0   ..36,9
Activitats sanitàries i de serveis socials   0,0   -0,1   -100,0-99,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   0,0   -0,3   -100,0-2,7
Altres serveis   0,0   0,0   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   3.865,2   -2.752,5   -41,6-47,0
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   60,2   -9,0   -13,09,0
Indústries extractives   799,7   558,1   231,0203,2
Indústries manufactureres   943,3   -2.840,4   -75,1-61,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   363,4   262,6   260,6-77,3
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,0   -80,1   -100,0-99,6
Construcció   29,6   -492,5   -94,3-56,2
Comerç a l'engròs i al detall   227,3   -279,7   -55,2-71,3
Transport i emmagatzematge   170,6   -74,4   -30,4146,9
Hostaleria   22,8   12,5   120,693,4
Informació i comunicacions   656,3   89,9   15,914,9
Activitats financeres i d'assegurances   456,5   280,5   159,3-71,5
Activitats immobiliàries   67,9   -102,7   -60,2-80,4
Activitats professionals, científiques i tècniques   3,3   -79,6   -96,0-21,3
Activitats administratives i serveis auxiliars   47,5   0,2   0,3-72,8
Educació   0,0   -0,3   -100,0-95,7
Activitats sanitàries i de serveis socials   0,0   -3,1   -100,0..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   0,4   -10,7   -96,8-93,5
Altres serveis   16,2   16,2   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.


Comentari

La inversió bruta catalana a l'estranger ha estat de 932,2 milions d'euros al quart trimestre de l'any 2017, i mostra un decrement del 16,9% respecte al mateix període de l'any anterior. La branca amb un pes majoritari ha estat la d'informació i comunicacions (69,2% del total). La inversió bruta a l'estranger del conjunt de l'Estat espanyol ha sumat 3.865,2 milions d'euros, un 41,6% menys que al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 21 de març del 2018.

Més informació a:

 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicadors anuals. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: