Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercatsM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Total principals mercats   106,7   105,5105,5
Component preus   101,7   102,0102,3
Component nominal   104,9   103,4103,0
Principals mercats de la Unió Monetària   105,9   106,1106,3
Component preus   105,9   106,1106,3
Component nominal   ..   ....
Principals mercats de la resta d'Europa   110,9   108,1108,1
Component preus   87,9   88,489,4
Component nominal   126,2   122,3120,9
Principals mercats de la resta del món   106,6   101,1100,3
Component preus   103,3   103,7103,6
Component nominal   103,2   97,596,7
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.


Notes:

Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.

Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents mercats.

(..) Informació no procedent.


Comentari

L'índex de competitivitat en preus respecte dels principals mercats a Catalunya al tercer trimestre de 2017 mostra un comportament desfavorable en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Aquesta dada està en sintonia amb l'evolució de l'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats.

L'índex de competitivitat en preus respecte dels principals mercats passa de 105,5 a 106,7 i cau per segon trimestre consecutiu. Tanmateix, s'observen guanys en el component de preus per cinquè trimestre consecutiu, en termes interanuals, que són generalitzats en relació amb tots els mercats; no obstant, queden contrarestats per l'apreciació generalitzada de l'euro. Així, només trobem guanys de competitivitat respecte dels països de la zona euro, però el component general de l'índex és negatiu amb relació als mercats de la resta d'Europa i en especial respecte dels mercats de la resta del món.

Aquestes dades es complementen amb les de l'Índex de competitivat revelada de la indústria. Per principals mercats.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 16 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: