Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercatsM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Total principals mercats   105,8   105,3105,8
Component preus   102,3   102,3102,9
Component nominal   103,4   103,0102,8
Principals mercats de la Unió Monetària   106,1   106,0106,5
Component preus   106,1   106,0106,5
Component nominal   ..   ....
Principals mercats de la resta d'Europa   108,1   107,9104,0
Component preus   88,3   88,489,8
Component nominal   122,3   122,0115,8
Principals mercats de la resta del món   102,5   100,2104,7
Component preus   105,1   105,3105,6
Component nominal   97,5   95,299,2
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.


Notes:

Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.

Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents mercats.

(..) Informació no procedent.


Comentari

L'índex de competitivitat en preus respecte dels principals mercats a Catalunya al segon trimestre de 2017 assoleix el nivell del mateix període de l'any anterior, 105,8. Aquesta dada està en sintonia amb l'evolució de l'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats.

S'observen guanys en el component de preus per quart trimestre consecutiu, en termes interanuals, que queden contrarestats per l'apreciació generalitzada de l'euro. La pèrdua de competitivitat que s'havia patit durant el 2016 s'ha frenat, i s'ha entrat en un semestre d'estabilitat. L'evolució de l'índex presenta diferències segons les àrees geogràfiques considerades. Així, l'evolució desfavorable de l'índex als mercats europeus de fora de la zona euro (fortament impulsada pel component nominal) contrasta amb l'evolució favorable respecte dels principals mercats de la resta del món i, en menor mesura, respecte de la Unió Monetària.

Aquestes dades es complementen amb les de l'Índex de competitivat revelada de la indústria. Per principals mercats.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 30 de novembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: