Licitació oficial d'obres (data d'obertura)M RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total licitació   1.209,2   1.049,4   1.640,4   -30,7   -13,256,3
Per agent contractant:      
     Administració central   227,8   334,8   182,0   -60,1   47,0-45,6
     Generalitat   365,3   243,7   447,4   -4,5   -33,383,6
     Administració local   616,1   471,0   1.011,0   -22,1   -23,6114,7
Per tipologia d'obres:      
     Edificació   485,5   432,2   649,0   1,8   -11,050,1
     Obra civil   723,7   617,2   991,4   -42,9   -14,760,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.

Les dades del darrer any són provisionals.


Comentari

La licitació oficial d'obres per data d'obertura de pliques va pujar un 56,3% l'any 2017. Per agent contractant, registra un decrement respecte a l'any anterior l'Administració central (-45,6%), mentre que la Generalitat i l'Administració local augmenten un 83,6% i un 114,7% anual respectivament. Per tipologia d'obres, i respecte a l'any anterior, augmenten tant l'obra civil (60,6%) com l'edificació (50,1%).

Data de publicació:

Darrer període (2017): 18 de gener del 2018.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data d'obertura). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T

Sou aquí: