Licitació oficial d'obres (data d'obertura)M RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total licitació   1.744,0   1.209,2   1.049,4   60,8   -30,7-13,2
Per agent contractant:      
     Administració central   571,0   227,8   334,8   60,3   -60,147,0
     Generalitat   382,4   365,3   243,7   134,1   -4,5-33,3
     Administració local   790,6   616,1   471,0   39,9   -22,1-23,6
Per tipologia d'obres:      
     Edificació   476,9   485,5   432,2   18,5   1,8-11,0
     Obra civil   1.267,0   723,7   617,2   85,7   -42,9-14,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.

Les dades del darrer any són provisionals.


Comentari

La licitació oficial d'obres per data d'obertura de pliques va baixar un 13,2% l'any 2016. Per agent contractant, registren decrements respecte a l'any anterior la Generalitat (-33,3%) i l'Administració local (-23,6%), mentre que l'Administració central augmenta un 47% anual. Per tipologia d'obres, i respecte a l'any anterior, disminueixen tant l'obra civil (14,7%) com l'edificació (11%).

Data de publicació:

Darrer període (2016): 23 de gener del 2017.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data d'obertura). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per entitat prestatària T

Sou aquí: