Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Viatgers   2.613,8   2.750,0   3.003,8   4,6   5,29,2
     turisme domèstic   1.639,5   1.702,3   1.890,8   5,0   3,811,1
          de Catalunya   1.514,3   1.575,2   1.730,9   5,9   4,09,9
          de la resta d'Espanya   125,2   127,2   159,9   -4,6   1,525,8
     turisme estranger   974,3   1.047,7   1.113,0   3,9   7,56,2
Pernoctacions   14.600,8   15.235,7   15.766,2   0,7   4,33,5
     turisme domèstic   6.909,4   6.942,6   7.283,1   7,4   0,54,9
          de Catalunya   6.234,6   6.253,0   6.480,2   8,1   0,33,6
          de la resta d'Espanya   674,8   689,5   802,9   1,7   2,216,4
     turisme estranger   7.691,4   8.293,1   8.483,1   -4,6   7,82,3
Grau d'ocupació per parcel·les (%)   41,0   42,4   42,7   ..   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Viatgers   6.332,4   6.722,1   7.398,5   4,5   6,210,1
     turisme domèstic   4.254,4   4.476,5   4.883,0   4,4   5,29,1
     turisme estranger   2.078,0   2.245,6   2.515,5   4,8   8,112,0
Pernoctacions   32.309,5   34.391,7   36.641,6   3,0   6,46,5
     turisme domèstic   16.913,0   17.716,7   18.846,9   6,0   4,86,4
     turisme estranger   15.396,5   16.675,0   17.794,7   -0,2   8,36,7
Grau d'ocupació per parcel·les (%)   36,8   37,9   38,6   ..   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en càmpings.


Comentari

L'any 2016, segons dades definitives, el nombre de viatgers registrats en càmpings de Catalunya va ser de 3.003,8 milers, xifra que suposa un increment del 9,2% amb relació a un any enrere. Tenint en compte l'origen dels viatgers i respecte al 2015, tant el turisme domèstic com l'estranger van incrementar un 11,1% i un 6,2%, respectivament. Pel que fa a les pernoctacions, se'n van registrar 15.766,2 milers, dada que suposa un increment anual del 3,5%. Quant a l'origen de les pernoctacions, el domèstic augmenta un 4,9% i l'estranger un 2,3% respecte a l'any anterior. El grau d'ocupació per parcel·les durant l'any 2016 va ser del 42,7%. Quant a Espanya, el nombre de viatgers en càmpings va augmentar un 10,1% i les pernoctacions van variar un 6,5% respecte al 2015.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 7 de febrer del 2017.

Sèries revisades amb data 28 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Viatgers. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Càmpings. Pernoctacions. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: