Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. 2016
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Índex general (IPRI)   109,1   106,1   102,3   -1,6   -2,7-3,6
Indústries extractives   90,2   91,0   91,0   -0,4   0,80,0
Indústries manufactureres   107,5   105,9   104,4   -0,7   -1,6-1,4
     indústries de productes alimentaris   113,1   112,1   110,6   -2,0   -0,8-1,3
     fabricació de begudes   107,3   108,6   109,3   1,2   1,20,6
     indústries tèxtils   105,2   105,0   105,1   0,2   -0,20,1
     confecció de peces de vestir   102,3   102,5   102,8   0,8   0,20,4
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   105,9   105,7   107,0   1,2   -0,21,2
     indústries del paper   104,9   104,4   103,5   -0,5   -0,4-0,9
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   116,1   116,9   120,7   -0,9   0,63,3
     indústries químiques   110,1   108,8   105,9   -0,8   -1,2-2,7
     fabricació de productes farmacèutics   99,0   99,6   99,9   1,3   0,50,4
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   106,7   106,6   106,3   0,1   0,0-0,3
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   103,4   104,0   103,7   0,9   0,6-0,2
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   103,3   99,5   97,0   -4,1   -3,7-2,5
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   100,1   100,1   100,0   0,3   0,00,0
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   103,1   102,8   103,0   0,4   -0,30,2
     fabricació de materials i equips elèctrics   115,8   117,5   116,5   0,2   1,5-0,8
     fabricació de maquinària i equips ncaa   105,2   105,3   106,2   1,8   0,10,8
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   99,9   100,1   100,0   -0,3   0,2-0,1
     fabricació d'altres materials de transport   98,9   100,3   103,7   0,8   1,43,4
     fabricació de mobles   102,8   103,6   104,4   1,5   0,80,8
     indústries manufactureres diverses   104,6   103,6   100,6   0,2   -0,9-2,9
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   100,0   99,7   100,3   0,6   -0,40,6
Energia elèctrica i gas   120,1   110,0   94,3   -5,9   -8,4-14,3
Subministrament d'aigua (1)   126,4   128,1   128,7   3,8   1,30,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Amunt
Espanya. 2016
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Índex general (IPRI)   110,2   107,9   104,5   -1,3   -2,1-3,1
Indústries extractives   103,0   102,3   100,7   0,2   -0,6-1,6
Indústries manufactureres   107,8   105,5   103,6   -1,4   -2,2-1,8
     indústries de productes alimentaris   111,6   112,7   111,9   -2,2   1,0-0,7
     fabricació de begudes   108,3   109,1   109,7   0,3   0,70,6
     indústries tèxtils   106,0   106,1   105,8   0,4   0,0-0,3
     confecció de peces de vestir   98,5   99,4   99,8   -0,4   0,90,4
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   104,3   105,4   106,4   0,6   1,01,0
     indústries del paper   104,4   105,9   105,2   -0,5   1,4-0,7
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   105,4   107,4   108,3   -0,4   1,90,8
     indústries químiques   112,5   110,2   107,8   -0,9   -2,1-2,2
     fabricació de productes farmacèutics   99,7   100,5   101,2   1,3   0,80,7
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   108,3   108,3   107,8   -0,2   0,0-0,5
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   102,0   102,2   102,1   0,0   0,2-0,1
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   101,3   99,2   95,7   -2,3   -2,1-3,5
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   101,4   101,4   101,1   -0,5   0,0-0,2
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   87,9   86,9   87,0   -4,0   -1,10,2
     fabricació de materials i equips elèctrics   105,7   105,5   104,6   -0,5   -0,2-0,9
     fabricació de maquinària i equips ncaa   103,2   103,6   104,2   0,9   0,40,6
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   101,1   101,3   101,1   -0,2   0,2-0,2
     fabricació d'altres materials de transport   100,7   105,6   110,4   0,5   4,94,5
     fabricació de mobles   103,4   104,0   105,0   0,6   0,51,0
     indústries manufactureres diverses   104,7   105,9   105,2   0,1   1,2-0,7
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   100,2   100,3   100,8   0,2   0,10,4
Energia elèctrica i gas   122,3   120,1   107,9   -2,0   -1,8-10,1
Subministrament d'aigua (1)   115,4   116,6   117,2   2,7   1,00,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09


Comentari

L'índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya (segons dades definitives i amb base 2010=100) va disminuir un 3,6% interanual l'any 2016. Per seccions i subseccions de la CCAE-2009, augmenta el subministrament d'aigua (0,5%), i les indústries extractives no mostren variacions. En canvi, registren un decrement anual tant l'energia elèctrica i gas (-14,3%), com les indústries manufactureres (-1,4%). Dins de les indústries manufactureres, l'increment més intens el registren la fabricació d'altres materials de transport (3,4%) i les arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (3,3%). En sentit contrari, es destaca el decrement de les indústries químiques (-2,7%), i el de les indústries manufactureres diverses (-2,9%). Es manté estable la fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips. A Espanya, el 2016 l'IPRI va baixar un 3,1% amb relació a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de gener del 2017.

Sèries revisades amb data 25 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions (CCAE-09). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: