Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupacióM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Salari brut anual mitjà   27.514,06   20.946,56      24.321,57   0,2   3,11,6
directors i gerents   56.510,43   43.681,00 *   51.944,40   -9,6   -10,9-9,8
professionals científics i intel·lectuals   36.665,24   29.818,57      32.537,10   -2,6   1,2-0,1
tècnics i professionals de suport   33.022,89   25.841,77      29.985,32   0,8   5,94,2
empleats oficina, comptables i administratius   25.006,50   19.621,55      21.260,61   2,2   3,72,0
treballadors restauració, personals i venedors   21.170,72   14.786,89      17.381,00   -1,8   7,43,9
treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres   ..   ..      ..   ..   ....
artesans, treballadors indústries i construcció   24.644,88   18.926,27 *   24.084,84   2,9   7,83,0
operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors   24.459,89   18.738,71      23.284,46   -1,0   -9,0-2,9
ocupacions elementals   17.626,72   11.767,80      14.598,16   3,5   10,36,2
Guany mitjà per hora   16,96   14,37      15,77   0,5   3,82,1
directors i gerents   33,06   26,37 *   30,73   -11,6   -10,0-10,9
professionals científics i intel·lectuals   23,58   21,13      22,16   -2,8   5,72,3
tècnics i professionals de suport   19,95   16,93      18,74   1,0   8,65,2
empleats oficina, comptables i administratius   15,34   12,67      13,51   3,6   6,74,6
treballadors restauració, personals i venedors   13,96   10,40      11,91   0,5   5,33,5
treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres   ..   ..      ..   ..   ....
artesans, treballadors indústries i construcció   14,66   11,78 *   14,39   3,4   4,83,2
operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors   14,59   11,61      14,00   -1,6   -5,5-2,5
ocupacions elementals   11,09   9,30      10,27   4,0   5,14,3
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.

* Dades poc significatives per al càlcul (mostra associada entre 100 i 500 unitats).

.. Dades no significatives per al càlcul (mostra associada inferior a les 100 unitats).

Notes:

- Les dades per als anys 2004 a 2009 es van revisar el 26 de setembre de 2016, atès que contenien errors de càrrega.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Salari brut anual mitjà   25.992,76   20.051,58   23.106,30   1,0   1,61,1
directors i gerents   55.327,33   44.921,93   51.645,86   -1,9   -1,4-1,7
professionals científics i intel·lectuals   36.818,33   29.979,97   32.760,87   -1,5   1,0-0,3
tècnics i professionals de suport   31.548,13   25.475,37   28.943,22   1,3   3,42,5
empleats oficina, comptables i administratius   23.424,68   18.515,95   20.141,01   -0,4   0,7-0,2
treballadors restauració, personals i venedors   20.135,45   14.084,46   16.366,05   3,1   2,62,7
treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres   18.787,55   ..   18.600,98   2,4   ..1,8
artesans, treballadors indústries i construcció   22.318,80   16.793,32   21.771,24   1,2   1,20,6
operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors   21.963,70   17.643,22   21.339,86   -0,5   -0,4-0,8
ocupacions elementals   16.912,96   11.617,11   13.835,04   3,8   3,93,3
Guany mitjà per hora   16,04   13,80   15,01   1,3   1,81,4
directors i gerents   32,77   26,73   30,64   -1,6   -1,9-1,6
professionals científics i intel·lectuals   23,52   20,49   21,77   -1,5   2,50,5
tècnics i professionals de suport   19,12   16,41   18,00   1,5   5,63,4
empleats oficina, comptables i administratius   14,40   11,98   12,81   1,1   2,71,7
treballadors restauració, personals i venedors   12,91   9,99   11,16   3,0   1,42,0
treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres   11,85   ..   11,83   2,4   ..2,8
artesans, treballadors indústries i construcció   13,30   10,96   13,09   2,0   4,91,8
operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors   13,34   11,20   13,04   0,5   0,80,3
ocupacions elementals   10,73   9,33   10,00   2,7   1,11,7
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.


.. Dades no significatives per al càlcul (mostra associada inferior a les 100 unitats).

Notes:

- Les dades per als anys 2004 a 2009 es van revisar el 26 de setembre de 2016, atès que contenien errors de càrrega.


Comentari

L'any 2015, el salari brut anual a Catalunya va variar un 1,6% respecte a l'any anterior segons l'Enquesta anual d'estructura salarial. Per sexes, el salari brut anual de les dones va augmentar un 3,1%,i el dels homes un 0,2%. Considerant ambdós sexes, l'ocupació en què el salari va registrar un increment més intens va ser la d'ocupacions elementals (6,2% interanual). També va augmentar el salari brut dels tècnics i professionals de suport (4,2%), dels empleats d'oficina, comptables i administratius (2%), dels treballadors de restauració, personals i venedors (3,9%) i dels artesans, treballadors indústries i construcció (3%). La resta d'ocupacions van registrar decrements interanuals. Pel que fa a Espanya, el salari brut anual va augmentar un 1,1%.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 3 de juliol del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: