Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Creació de societats mercantils      
Nombre de societats mercantils   18.753   22.246   18.916   5,2   18,6-15,0
Capital (milions d'euros)   923,4   960,0   1.026,0   9,1   4,06,9
Ampliació de capital en societats mercantils      
Nombre de societats mercantils   7.088   6.825   6.516   3,4   -3,7-4,5
Capital (milions d'euros)   6.023,2   5.307,5   4.749,5   -22,7   -11,9-10,5
Dissolució de societats mercantils      
Nombre de societats mercantils   2.548   2.308   1.977   -3,8   -9,4-14,3

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Creació de societats mercantils      
Nombre de societats mercantils   94.574   102.427   95.344   -0,4   8,3-6,9
Capital (milions d'euros)   8.147,3   7.066,7   5.291,0   7,1   -13,3-25,1
Ampliació de capital en societats mercantils      
Nombre de societats mercantils   31.683   30.879   30.334   -1,0   -2,5-1,8
Capital (milions d'euros)   35.306,1   30.482,6   40.658,3   -15,5   -13,733,4
Dissolució de societats mercantils      
Nombre de societats mercantils   23.348   23.749   24.133   -5,4   1,71,6

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

L'any 2017 a Catalunya es van crear 18.916 societats mercantils, dada que es tradueix en un decrement del 15% respecte a l'any anterior. El capital d'aquestes empreses va augmentar un 6,9%. El nombre de societats mercantils que van ampliar capital disminueix un 4,5%, i el capital ampliat baixa un 10,5%. En relació al nombre de dissolució de societats mercantils, aquest mostra una variació del -14,3%. A Espanya, el nombre de societats mercantils creades va disminuir un 6,9% respecte al 2016.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 3 de gener del 2018.

Més informació a:

 Creació de societats mercantils. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Ampliació de capital de societats mercantils. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica T
 Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària T
 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió T

Sou aquí: