Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut. 2015M 

           2013           2014           2015
Catalunya   8,8   8,78,5
Espanya   15,3   16,116,2
Zona euro   :   ::
Unió Europea   15,2   16,116,7
Unitats: %.

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 20 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Indicadors Europa 2020. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Electricitat obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: