Població activa projectada. Per grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2050
        Valor        Percentatge (%)
           2040           2045           2050           2040           2045           2050
Escenari baix   2.983,9   2.797,3   2.666,3   100,0   100,0100,0
De 16 a 24 anys   246,1   228,8   229,9   8,2   8,28,6
De 25 a 54 anys   2.062,6   1.992,9   1.920,2   69,1   71,272,0
De 55 a 64 anys   599,4   499,6   451,7   20,1   17,916,9
De 65 a 74 anys   75,8   75,9   64,4   2,5   2,72,4
Escenari mitjà   3.785,5   3.698,9   3.666,4   100,0   100,0100,0
De 16 a 24 anys   341,8   337,9   353,0   9,0   9,19,6
De 25 a 54 anys   2.587,6   2.588,8   2.587,0   68,4   70,070,6
De 55 a 69 anys   735,0   646,8   614,0   19,4   17,516,7
De 65 a 74 anys   121,1   125,5   112,4   3,2   3,43,1
Escenari alt   4.520,9   4.549,5   4.633,9   100,0   100,0100,0
De 16 a 24 anys   437,1   449,7   484,8   9,7   9,910,5
De 25 a 54 anys   3.057,6   3.137,0   3.213,2   67,6   69,069,3
De 55 a 64 anys   860,3   786,6   772,9   19,0   17,316,7
De 65 a 74 anys   165,9   176,1   163,0   3,7   3,93,5
Unitats: Milers d'actius/ves.

Font: Idescat. Projeccions de població activa. 2015-2051.


Data de publicació:

Darrer període (2050): 14 d'abril del 2016.

Més informació a:

 Projeccions de població activa. Idescat.
 Cens de població i habitatges. Idescat.
 Enquesta de població activa. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Projeccions
 Població projectada a 1 de gener T
 Població projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100 T
 Població projectada a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Població activa projectada. Per sexe T
 Població activa projectada. Per grups d'edat T
 Llars projectades segons la grandària a 1 de gener T

Sou aquí: