Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada RSS 

L'estadística sobre els viatges dels turistes estrangers té com a objectiu quantificar i caracteritzar els fluxos d'entrada de visitants a Catalunya, així com conèixer la despesa turística declarada.

Fins al tercer trimestre de 2015 les dades s'obtenen a partir de l'Enquesta de Despesa Turística (Egatur), responsabilitat de l'Institut d'Estudis Turístics (IET). A partir del quart trimestre de 2015 l'INE porta a terme aquesta enquesta Egatur.

A partir de les bases de dades d'accés restringit facilitades per l'IET, l'Idescat amplia els resultats amb una major desagregació de les variables per a Catalunya. Proporciona informació anual de la despesa total, la despesa per persona-viatge i la despesa per persona-dia-viatge declarada pel turista.

Egatur és una enquesta contínua de periodicitat mensual que es realitza mitjançant una entrevista personal per un mostreig aleatori estratificat per país de residència, vies d'accés i punts fronterers. És la font estadística bàsica per a l'anàlisi de la despesa i del comportament turístic dels visitants (turistes i excursionistes) no residents a Espanya que accedeixen al país per carretera o aeroport. Està directament lligada a l'Enquesta de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) , ja que proveeix el suport tècnic de camp, l'organització, el mètode de control i el marc d'elevació de l'enquesta de despesa.

La despesa total és la declarada per l'entrevistat en concepte del cost del viatge, de l'allotjament i de les altres despeses produïdes durant el viatge.

El març del 2009 l'Idescat va aplicar la nova metodologia d'estimació. Les dades dels anys 2006, 2007 i 2008 han estat revisades atès que les dades de Frontur incorporen canvis metodològics. Aquests canvis milloren les estimacions de les dades de viatgers que accedeixen a Espanya per port i per carretera (autobusos). La resta de les vies d'accés (aeroport, tren i carretera vehicles lleugers) no estan afectades pels canvis.

L'any 2013 es modifiquen les dades de despesa turística per una revisió històrica de la sèrie d'EGATUR de l'IET.

Al gener del 2014 l'IET incorpora a l'estadística d'Egatur els viatgers de creuer i amplia la informació dels viatgers de tren. D'aquesta forma s'incrementa la cobertura dels viatgers que venen a Catalunya.

Pel que fa als creuers, els creueristes estrangers en trànsit (és a dir, els que una vegada arriben a port continuen el viatge al creuer) es consideren viatgers internacionals. Pel que fa als trens, s'han redissenyat els fluxos de ferrocarrils amb França, s'ha destacat el pes de l'alta velocitat i s'han suprimit els trajectes que ja no es fan.

Les dades són definitives.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Institut d'Estudis Turístics (IET).
  • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers. Turistes i excursionistes. T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: