PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC) 

El PIB a preus de mercat és el resultat final de l'activitat productiva de les unitats de producció residents.

El producte interior brut (PIB) mesura els resultats de l'activitat econòmica i es defineix com el valor de tots els béns i els serveis produïts menys el valor dels béns i serveis utilitzats en crear-lo. El PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC) proporciona una mesura de la productivitat de les economies nacionals expressada en relació amb la Unió Europea (UE-28) igual a 100.

Les xifres bàsiques s'expressen en PPC, que és una mesura comuna que elimina les diferències en nivells de preus entre països i permet comparacions de volum significatives del PIB entre països. Cal destacar que l'índex, comptat des de xifres de PPC i expressat respecte a UE-28 = 100, s'aplica més en comparacions entre països que en comparacions temporals.

La paritat de poder de compra que s'utilitza en aquesta estadística prové de les estimacions d'Eurostat. S'ha respectat el criteri metodològic d'Eurostat d'utilitzar la mateixa paritat de compra per a tots els territoris d'un mateix estat.

L'ocupació cobreix a totes les persones que participen en alguna activitat productiva dins de la frontera de la producció dels comptes nacionals. L'ocupació inclou les persones assalariades (les que treballen per compte d'una altra unitat resident i reben una remuneració) i les persones que treballen per compte propi (propietaris de les empreses no constituïdes en societat).

A partir del setembre de 2014, la Unió Europea ha establert la implantació obligatòria del nou Sistema europeu de comptes (SEC 2010), que és el marc metodològic per elaborar les estimacions dels comptes nacionals a tots els països de la Unió Europea.

Les dades de Catalunya estan calculades a partir del PIB i dels llocs de treball obtinguts de les estimacions de l'Idescat (base 2010). El fonament estadístic d'aquest càlcul és el Marc Input-Output de Catalunya (MIOC) del 2011, elaborat per l'Idescat.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut T
 PIB per habitant T
 PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC) T
 Valor afegit brut. Per sectors T

Sou aquí: