Saldo del sector administracions públiques respecte al PIB 

Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament del sector administracions públiques com a percentatge del PIBpm.

La capacitat o necessitat de finançament del sector administracions públiques és la diferència entre ingressos no financers i despeses no financeres en termes de comptabilitat nacional. Les normes i criteris utilitzats per al càlcul de la capacitat o necessitat de finançament són les definides pel Sistema europeu de comptes (SEC) i concretades en el "Manual sobre el dèficit públic i el deute públic - Implementació del SEC 2010" elaborat per EUROSTAT.

D'acord amb el SEC, el sector administracions públiques és el format per totes aquelles unitats institucionals de titularitat pública (segons criteri de control) que es consideren productors no de mercat (és a dir, amb uns ingressos per vendes inferiors al 50% dels costos de producció).

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) és el valor a preus de mercat de la producció total de béns i serveis de l'economia, exclosos els consums intermedis i inclosos els impostos nets sobre producció i importacions.

Més informació a:

Fonts:

  • Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Finances públiques
 Saldo del sector administracions públiques respecte al PIB T
 Deute públic respecte al PIB T

Sou aquí: