Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe 

L'indicador "Nivell d'educació dels joves" es defineix com el percentatge de gent jove d'entre 20 i 24 anys que ha assolit com a mínim el nivell de segona etapa d'educació secundària (batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i altres), és a dir, que té un nivell d'educació CINE-97 (ISCED) 3a, 3b o 3c inicial, en funció de la població total del mateix grup d'edat (excepte els que no han respost les preguntes de "nivell més alt d'educació o formació assolit"). Tant el numerador com el denominador provenen de l'Enquesta de població activa de la UE (LFS).

El nivell educatiu baix correspon als codis 0, 1-2, 3c inicial de la classificació CINE-97 (ISCED) (preprimària, primària i primera etapa de l'educació secundària). Les persones sense estudis (analfabetes) s'inclouen en el codi 0. L'expressió "nivell completat" s'ha d'associar amb l'obtenció d'un certificat o un diploma, quan hi ha una certificació. En cas que no n'hi hagi, l'acabament amb èxit s'associa amb la plena assistència.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: